SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

dod
  INDIVIDUÁLNE prehliadky školy:
  Pozývame žiakov a zákonných zástupcov na individuálne prehliadky školy spojené s poskytnutím podrobných informácií o…
  Študijné odbory pre žiakov
  ZŠ do 1. ročníka na šk. r. 2023/24:
  Pomaturitné denné štúdium šk. r. 2023/24:
  GRAFIK digitálnych médií, prihlášky do 31.05.23

  Škola začala svoju činnosť s účinnosťou od 1. septembra 2000 (na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 384/99-45 z roku 1999) ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania sú v súčasnosti orientované ekonomicko-technickým smerom, čomu zodpovedá aj technické vybevenie odborných učební.  

  Partneri