SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

dod
  Aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ:
  Obchodná akadémia bilingválna so zameraním na bankovníctvo a internetový marketing
  Študijné odbory pre žiakov
  ZŠ do 1. ročníka na šk. r. 2024/25:
  INDIVIDUÁLNE prehliadky školy
  pre záujemcov o 1. ročník denného štúdia pre šk. r. 2024/25      

  Škola začala svoju činnosť s účinnosťou od 1. septembra 2000 (na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 384/99-45 z roku 1999) ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania sú v súčasnosti orientované ekonomicko-technickým smerom, čomu zodpovedá aj technické vybevenie odborných učební.  

  Partneri