SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Ostatní


Školský psychológ

Školský psychológ: Mgr. Simona BALLA

 

Hlavné úlohy školského psychológa:

1. poskytuje poradenstvo a konzultácie pri vzniknutých problémoch v školskom prostredí a v procese výchovy a vzdelávania (žiaci so špecifickými potrebami, žiaci učiaci sa pod svoje možnosti, nemotivovaní žiaci...)

2. pomáha vytvárať a osvojovať si efektívny učebný štýl

3. sleduje osobnostný vývin žiakov

4. poskytuje podporu a pomoc pri zvládaní a riešení životných a študijných ťažkostí, pri výskyte nadmernej záťaže, stresu a trémy

5. skúma sociálnu klímu a sociálne vzťahy s cieľom vytvárania pozitívnej školskej klímy a optimálnych vzťahov v školskom prostredí

6. vytvára skupinové aktivity pre jednotlivé triedy s cieľom rozvoja sociálnych zručností

7. venuje sa prevencii v rôznych oblastiach

8. poskytuje priestor pre otvorenú komunikáciu, pričom získané informácie sú DÔVERNÉ!!!

 

Kontakt: tel: +421 902 736 669

               sisi.klemova@gmail.com


Výchovný poradca

Výchovný poradca: PhDr. Marcel Leško

 

Výchovný poradca:

 • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí,
 • podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže (pozri stránky: www.prevenciasikanovania.sk, www.bezpecnenainternete.sk, www.hoax.cz),
 • venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so ZPS, nadaným a talentovaným žiakom,
 • poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na VŠ a pri voľbe povolania,
 • organizuje žiakom besedy,
 • zabezpečuje účasť na prezentáciách vysokých škôl (tzv. Deň otvorených dverí),
 • sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.

 

Konzultačné hodiny:

Pondelok        od 8,00 hod. do 10,55 hod.

Utorok            od 8,55 hod. do 11,40 hod.

Streda            od 8,55 hod. do 11,40 hod.

Podľa potreby po osobnom dohovore alebo telefonicky na čísle 055/67 19 300 (sekretariát SŠ).


Koordinátor prevencie

Koordinátor prevencie: Mgr. Silvia Tóthová

   

Prevencia drogových závislostí by mala byť súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä:

 • Deklarácie práv dieťaťa,
 • Dohovoru o právach dieťaťa.


Koordinátor prevencie plní úlohy:

 • školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí,
 • v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno - vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno - výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom,
 • monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov školy pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie),
 • sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou,
 • venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladal' zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti,
 • informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcovo činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení, o možnosti ach využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí,
 • v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole a s príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko­-psychologickou poradňou, ktoré poskytujú metodickú pomoc,
 • permanentne sa vzdeláva a zdokonaľuje svoju odbornosť a spôsobilosti koordinovať a plniť úlohy primárnej prevencie v škole.

Pracovná zdravotná služba:

 

zodpovedná osoba: Mgr. Helena Belányiová - Belmer