SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Aktuality


Podávanie prihlášok pre absolventov ZŠ do 1. roč. na šk.r. 2024/25:

 

  • do 20. marca 2024 – zákonný zástupca neplnoletého žiaka podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy prostredníctvom školského informačného systému EduPage, resp. v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR podaním na pošte alebo osobne v riaditeľni školy spolu s prílohami

Údaje potrebné k prihláseniu na Súkromnú strednú odbornú školu ekonomicko-technickú:

 

EDU ID školy

100014940

Názov školy

Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická

 

 

Kód študijného odboru

Názov študijného odboru

6317M74

obchodná akadémia-bilingválne štúdium

3447K00

grafik digitálnych médií

2682K00

mechanik počítačových sietí

 

 

Záujemcovia o štúdium sa môžu informovať o podmienkach štúdia na telefónnom čísle 055/6719300, 0904 441 292 alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na ssos.kosice@gmail.com.


 

INDIVIDUÁLNE prehliadky školy pre záujemcov o 1. ročník denného štúdia pre šk. r. 2024/25

Pozývame žiakov a zákonných zástupcov na individuálne prehliadky školy spojené s poskytnutím podrobných informácií o štúdiu.

Termín prehliadky je potrebne telefonicky dohodnúť na čísle 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


Celosvetová súťaž Pink Lady Food Photografer Of the Year 2023

Úspech na medzinárodnom poli zaznamenali Alexandra Bažalovičová a Yerson Mejia v súťaži fotografie PINK lady Food Photography of the year, v kategorii 15-17 rokov. Blahoželáme! 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
 

Ponuka študijných odborov pre absolventov ZŠ na školský rok 2024/2025

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 12
 3447K  grafik digitálnych médií 30
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 12
     

 

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com


Virtuálna realita bližšie k žiakom našej školy

To, čo sa doteraz žiaci učili iba z obrázkov, môžu vnímať už aj vo virtuálnej realite.

Aj využitím Oculus QUEST2 sa snažíme vytvárať také podmienky pre žiakov našej školy, ktoré nenáročným spôsobom pomôžu k efektívnejšiemu získavaniu poznatkov prostredníctvom vlastného zážitku, ktorý by v realite nebol možný. Ďalšou z výhod je snaha školy podporovať rozvoj fantázie a kreativity. Skvelý obraz VR okuliarov Oculus Quest 2 dopĺňajú vstavané reproduktory s podporou priestorového 3D audia.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 


3. miesto nášho žiaka v súťaži Junior Internet 2022, FIIT STU BRATISLAVA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice