SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Zamestnanci

Vedenie školy a pedagógovia

 

Vedenie školy

Zriaďovateľ školy: Mgr. Mášiková Jolana

Riaditeľka školy: Ing. Martina Ilišková

Zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie: RNDr. Nagyová Zuzana 

Zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka: Ing. Tímea Kisová

Ekonóm: Ing. Rudolf Mášik

 

Pedagógovia:

P. č.

Meno a priezvisko

1. Ing. Adriana Čekanová

2.

Mgr. Róber Čeremeta

3. Ing. Andrea Dolná

4.

Mgr. art. Radoslava Domonkoš-Macejová, materská dovolenka

5.

Mgr. Lukáš Hricko

6.

Ing. Martina Ilišková

7.

Mgr. Ľubomír Kepič

8.

Mgr. Juraj Koščo

9.

Ing. Andrea Kovaľová

10.

PhDr. Marcel Leško

11.

Ing. Ľudmila Lojová

12.

Mgr. Andrej Mášik

13.

Ing. Martina Matúšová

14.

RNDr. Zuzana Nagyová

15.

RNDr. Janka Oravcová, PhD.

16.

Mgr. Jana Petrášová, materká dovolenka

17.

Mgr. Michaela Petríková

18.

Mgr. art. Vladimír Petruščák

19.

Mgr. Lenka Prigancová

20.

Mgr. Marcela Renčková

21.

Mgr. Lenka Rimárová

22.

Mgr. Viktória Sabadošová

23.

Mgr. art. Peter Suchanský

24.

Mgr. art. Katarína Šantová, PhD.

25.

Mgr. art. Ľubomír Štec

26.

Ing. Tomáš Tarajčák
 

27.

MVDr. Lenka Tomková, PhD.

28.

Mgr. Silvia Tóthová

29.

Mgr. Dominika Vandžurová
 

30.

Ing. Roman Žák

 

Predmetové komisie

 Mgr. Silvia Tóthová                            

 - vedúca PK všeobecnovzdelávacích predmetov

 - vedúca PK cudzích jazykov

 Ing. Andrea Kovaľová                                - vedúca PK odborných predmetov odborov obchodnej akadémie a manažment regionálneho cestovného ruchu
 MVDr. Lenka Tomková, PhD.  - vedúca PK odborných predmetov hotelovej akadémie
 Mgr. Ľubomír Kepič  - vedúci PK odborných predmetov odborov grafik digitálnych médií
 RNDr. Janka Oravcová, PhD.  - vedúca PK odborných predmetov odboru mechanik počítačových sietí