SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

História školy

logoŠkola bola zaradená do siete stredných škôl na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo 384/99-45 z roku 1999 ako Súkromná obchodná akadémia - bankovníctvo pre pomaturitné štúdium. Svoju činnosť začala s účinnosťou od 1. septembra 2000 ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Od školského roku 2002/2003 škola začala poskytovať aj maturitné štúdium v tomto študijnom odbore, a to v dennej i večernej forme.

Za uplynulé desaťročie škola zaznamenala prudký vývoj ako v počte žiakov, tak aj v štruktúre študijných odborov, ktoré odzrkadľujú potreby praxe, a v neposlednom rade v technickom a materiálnom vybavení. V nadväznosti na nové študijné odbory sa od 1. septembra 2006 zmenil názov školy na Súkromná stredná odborná škola.

V súčasnosti majú absolventi základných škôl, ale aj dospelí uchádzači, možnosť štúdia v 10 študijných odboroch v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, hotelového a gastronomického manažmentu, dizajnu, grafiky digitálnych médií, informačných a sieťových technológií v maturitnom, pomaturitnom kvalifikačnom a pomaturitnom špecializačnom štúdiu (štúdijný odbor Daňové služby).

Pri tvorbe školských vzdelávacích programov si škola dáva prvoradý cieľ pripraviť absolventa na vysokej odbornej úrovni tak, aby bol schopný pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ale aj priamo sa začleniť do praxe a vstúpiť na trh práce. Veľký dôraz sa kladie na znalosť minimálne dvoch cudzích jazykov. Pri odbornej príprave škola spolupracuje so stavovskými organizáciami, konzultantmi z praxe, napr. s ekonomickým manažmentom U.S. Steel Košice, prevádzkárni špičkových košických hotelov Double Tree by Hilton, Yasmin a pod.

Žiaci sú zapojení do projektov vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, n. o., ktorá gestoruje výučbu odborných predmetov v oblasti ekonomiky a cestovného ruchu. Školské cvičné firmy sú členmi Asociácie slovenských cvičných firiem a pravidelne sa zúčastňujú veľtrhov cvičných firiem.

Medzi najvýznamnejšie úspechy školy patria 2. miesto v celoslovenskom kole a ocenenie z medzinárodného kola súťaže Social Innovation Camp 2011 konanej v Bruseli, 4. miesto v celoslovenskej súťaži Cena Michala Bosáka o najlepší podnikateľský zámer ocenené študijným pobytom v Moskve, 2. miesto v Medzinárodnej barmanskej súťaži juniorov Eurocup 2011, popredné umiestnenia na regionálnych a krajských kolách SOČ, Olympiády ľudských práv, jazykových olympiád a ďalšie.

Študenti študijného odboru Hotelová akadémia sa každoročne umiestňujú na popredných miestach v barmanských súťažiach.

Od 1. januára 2005 je pri škole zriadené Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti. Hlavnou náplňou tohto zariadenia je zabezpečovať mimoškolské aktivity žiakov školy. Žiaci navštevujú rôzne krúžky a kluby zamerané na rozširovanie ich jazykových kompetencií, rozvoj tvorivosti, podnikateľských a manažérskych zručností, realizáciu športových a umeleckých aktivít.

Dňa 13.3.2013 SSOŠ Postupimská 37 podpísala s Technickou univerzitou v Košiciach - fakulta elektrotechniky a informatiky, dekanom prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. a s Podporným centrom pre Cisco Akadémie zastúpeným poradcom pre ASC Ing. Peter Feciľak, PhD. zmluvu o spolupráci pri založení a prevádzke Cisco Akadémie v rámci vzdelávacej iniciatívy spoločnosti CISCO SYSTEMS - "CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM - NetAcad".

Naša škola sa stala súčasťou Sieťového akademického programu a tým umožňuje študentom našej školy ako aj pre verejnosť v rámci "Cisco Akadémie" získať odborné vzdelanie s vyššou pridanou hodnotou v oblasti informačných technológií a sietí.