SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Certifikáty pre študentov

Cisco Certified Networking Associate (CCNA)

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Dňa 13.3.2013 SSOŠ Postupimská 37 podpísala s Technickou univerzitou v Košiciach - fakulta elektrotechniky a informatiky, dekanom prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. a s Podporným centrom pre Cisco Akadémie zastúpeným poradcom pre ASC Ing. Peter Feciľak, PhD. zmluvu o spolupráci pri založení a prevádzke Cisco Akadémie v rámci vzdelávacej iniciatívy spoločnosti CISCO SYSTEMS - "CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM - NetAcad" - na základe toho sa naša škola stala Cisco sieťovou akadémioua ako JEDINÁ stredná škola na Slovensku ponúkame možnosť získať odborné vzdelanie v oblasti informačných a sieťových technológií a získaťmedzinárodne uznávané certifikáty CISCO CCNA Exploration 1 až 4(jedinečná možnosť ako sa stať IT - špecialistom).

 

Certifikát CISCO CCNA má štyri moduly (stupne):

 CCNA1 - základy sieťových technológií

 CCNA2 - smerovacie protokoly a koncepty

 CCNA3 - LAN prepínače a bezdrôtová technológia

 CCNA4 - technológie WAN

Absolventi všetkých štyroch modulov CCNA sa stávajú tzv. "sieťovými architektmi", ktorá umožňuje každodenné prepojenie "siete ľudí". Majú možnosť získať pracovné pozície, ktoré si doteraz nevedeli predstaviť - ide o dôležité pozície medicíny a financií až po odvetvie zábavy alebo aeronautiky.

Viac informácií nájdete na webstránke: https://www.edukurzy.sk/
 


Certifikát KROS

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 ALFA plus - jednoduché účtovníctvo

 OMEGA - podvojné účtovníctvo

 OLYMP - mzdy a personalistika

Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním.

Týmto certifikátom chceme dať našim študentom niečo naviac, aby na profesionálnej úrovni zvládali úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.
 


 

Hewlett - Packard Slovakia a Junior Achievement Slovensko
"Spoločensky zodpovedné podnikanie"

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice      

Pri odbornej príprave študentov škola úzko spolupracuje s organizáciou Junior Achievement Slovensko, n.o. - JASR.Naši študenti sú zapojení do viacerých projektov v oblasti ekonomiky a cestovného ruchu, získavajú praktické skúseností v obchodnej komunikácii a vo všetkých sférach podnikateľskej činnosti. Vedomosti a zručnosti, ktoré získavajú, môžu uplatniť nielen v budúcom povolaní, ale aj v osobnom živote.

Študenti, ktorí sa zapájajú do programov JASR a úspešne absolvujú predpísané testy, obdržia certifikát "Spoločensky zodpovedné podnikanie", vystavený spoločnosťami Junior Achievement Slovensko, n.o. a Hewlett - Packard Slovakia. Pre budúcich zamestnávateľov je certifikát dôkazom o kvalite vedomostí našich absolventov v oblasti podnikania.

Škola úspešne spolupracuje s Junior Achievement Slovensko a umožňuje žiakom získať ďalšie certifikáty:

 Podnikanie v cestovnom ruchu
 Aplikovaná ekonómia
 Etický globálny program
 Kvalitní v škole – úspešní v živote

Získané vedomosti a poznatky v oblasti podnikania môžu študenti uplatniť v budúcom povolaní.