SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

oa
mps
grafik
    NOVINKA:
    OBCHODNÁ (dvojjazyčná) AKADÉMIA so zameraním na bankovníctvo a internetový marketing

    Škola začala svoju činnosť s účinnosťou od 1. septembra 2000 (na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 384/99-45 z roku 1999) ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania sú v súčasnosti orientované ekonomicko-technickým smerom, čomu zodpovedá aj technické vybevenie odborných učební.  

    Partneri