Podporte našu PETICIU:

Vážení rodičia, milí študenti, absolventi aj široká verejnosť, obraciame sa na Vás s prosbou o zapojenie sa do Petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1...

Nefunkčná internetová žiacka knižka:

Z technických dôvodov v súčasnosti prebieha prihlasovanie na internetovú žiacku knižku priamo cez stránku   www...
Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

História školy

logoŠkola bola zaradená do siete stredných škôl na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo 384/99-45 z roku 1999 ako Súkromná obchodná akadémia - bankovníctvo pre pomaturitné štúdium. Svoju činnosť začala s účinnosťou od 1. septembra 2000 ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Od školského roku 2002/2003 škola začala poskytovať aj maturitné štúdium v tomto študijnom odbore, a to v dennej i večernej forme.

Za uplynulé desaťročie škola zaznamenala prudký vývoj ako v počte žiakov, tak aj v štruktúre študijných odborov, ktoré odzrkadľujú potreby praxe, a v neposlednom rade v technickom a materiálnom vybavení. V nadväznosti na nové študijné odbory sa od 1. septembra 2006 zmenil názov školy na Súkromná stredná odborná škola.

V súčasnosti majú absolventi základných škôl, ale aj dospelí uchádzači, možnosť štúdia v 10 študijných odboroch v oblasti ekonomiky, cestovného ruchu, hotelového a gastronomického manažmentu, dizajnu, grafiky digitálnych médií, informačných a sieťových technológií v maturitnom, pomaturitnom kvalifikačnom a pomaturitnom špecializačnom štúdiu (štúdijný odbor Daňové služby).

Pri tvorbe školských vzdelávacích programov si škola dáva prvoradý cieľ pripraviť absolventa na vysokej odbornej úrovni tak, aby bol schopný pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ale aj priamo sa začleniť do praxe a vstúpiť na trh práce. Veľký dôraz sa kladie na znalosť minimálne dvoch cudzích jazykov. Pri odbornej príprave škola spolupracuje so stavovskými organizáciami, konzultantmi z praxe, napr. s ekonomickým manažmentom U.S. Steel Košice, prevádzkárni špičkových košických hotelov Double Tree by Hilton, Yasmin a pod.

Žiaci sú zapojení do projektov vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko, n. o., ktorá gestoruje výučbu odborných predmetov v oblasti ekonomiky a cestovného ruchu. Školské cvičné firmy sú členmi Asociácie slovenských cvičných firiem a pravidelne sa zúčastňujú veľtrhov cvičných firiem.

Medzi najvýznamnejšie úspechy školy patria 2. miesto v celoslovenskom kole a ocenenie z medzinárodného kola súťaže Social Innovation Camp 2011 konanej v Bruseli, 4. miesto v celoslovenskej súťaži Cena Michala Bosáka o najlepší podnikateľský zámer ocenené študijným pobytom v Moskve, 2. miesto v Medzinárodnej barmanskej súťaži juniorov Eurocup 2011, popredné umiestnenia na regionálnych a krajských kolách SOČ, Olympiády ľudských práv, jazykových olympiád a ďalšie.

Študenti študijného odboru Hotelová akadémia sa každoročne umiestňujú na popredných miestach v barmanských súťažiach.

Od 1. januára 2005 je pri škole zriadené Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti. Hlavnou náplňou tohto zariadenia je zabezpečovať mimoškolské aktivity žiakov školy. Žiaci navštevujú rôzne krúžky a kluby zamerané na rozširovanie ich jazykových kompetencií, rozvoj tvorivosti, podnikateľských a manažérskych zručností, realizáciu športových a umeleckých aktivít.

Dňa 13.3.2013 SSOŠ Postupimská 37 podpísala s Technickou univerzitou v Košiciach - fakulta elektrotechniky a informatiky, dekanom prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. a s Podporným centrom pre Cisco Akadémie zastúpeným poradcom pre ASC Ing. Peter Feciľak, PhD. zmluvu o spolupráci pri založení a prevádzke Cisco Akadémie v rámci vzdelávacej iniciatívy spoločnosti CISCO SYSTEMS - "CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM - NetAcad".

Naša škola sa stala súčasťou Sieťového akademického programu a tým umožňuje študentom našej školy ako aj pre verejnosť v rámci "Cisco Akadémie" získať odborné vzdelanie s vyššou pridanou hodnotou v oblasti informačných technológií a sietí.