SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Aktuality


 

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU 2021/22 PRE DENNÝCH A EXTERNÝCH ŽIAKOV:

 

Slávnostné  otvorenie  školského roku 2021/2022 pre všetky študijné odbory denného štúdia (maturitné aj pomaturitné štúdium) sa uskutoční v Kultúrnej miestnosti dňa 2. septembra 2021 (vo štvrtok):

A./ pre  II. – V. ročník  o 8.00 hod.,

 

B./ pre I. ročník o 9.00 hod.

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa ochranné rúško a predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

V prípade, ak žiak spĺňa podmienky výnimky z karantény, odovzdá svojmu triednemu učiteľovi aj Oznámenie o výnimke z karantény.

 

Bez vyplneného a podpísaného tlačiva „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ nemôže žiak vstúpiť do budovy školy.

pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti.docx [ 22.34 KB ]     

oznamenie-o-vynimke-z-karanteny.docx [ 19.27 KB ]  

 

Prvé vyučovanie pre večerné štúdium

sa bude konať dňa 11. septembra 2021 (v sobotu) od 8.00 hod.


 

 

ZÁPIS pre uchádzačov o pomaturitné denné štúdium a externé maturitné štúdium na šk. r. 2021/22

 

Zápis bude prebiehať v Riaditeľni strednej školy na 1. poschodí v termíne:

  • 14.6.2021 (pondelok) v čase od 8:00 do 16:00
  • 15.6.2021 (utorok) v čase od 8:00 do 15:00

 

Pozvánky na zápis posielame elektronicky na e-mail, ktorý uchádzač uviedol vo svojej prihláške na štúdium.

 


DORUČOVANIE PRIHLÁŠOK:

 

Oznamujeme rodičom a výchovným poradcom ZŠ, že vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu prijímame
prihlášky na štúdium v elektronickej forme zoskenované a zaslané na mailovú adresu školy ssos.kosice@gmail.com,
zaslané poštou, doručené osobne do riaditeľne školy (1. poschodie) alebo do poštovej schránky umiestnenej pri vchode do budovy.
Na prihláške sa nevyžaduje potvrdenie zdravotného stavu uchádzača od pediatra.
 
 
 

Podávanie prihlášok na štúdium pre absolventov ZŠ

a harmonogram prijímacieho konania

pre školský rok 2021/2022

 

V školskom roku 2021/2022 sa rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 04.01.2021 (číslo 2021/9113:1-A1810) podľa § 150 ods. 8 a § 161 ods. k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,školský zákon") v súčinnosťou s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 26.01.2021 (číslo 2021/10124:1 – A1810) uskutočnia prijímacie skúšky na Súkromnú strednú odbornú školu ekonomicko-technickú, Postupimská 37 v Košiciach podľa harmonogramu:

 

  • do 08. apríla 2021 zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na vzdelávanie v strednej škole pre všetky odbory vzdelávania,

 

  • do 16. apríla 2021 odosiela riaditeľ ZŠ prihlášky na strednú školu vo všetkých odboroch vzdelávania,

 

  • 03. mája 202110. mája 2021 – prijímacie skúšky v študijných odboroch, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností (Grafik digitálnych médií, Mechanik počítačových sietí),

 

  • 05. mája 2021 12. mája 2021 – prijímacie skúšky v študijnom odbore vyžadujúcom overenie špeciálnych schopností, zručností (Obchodná akadémia – bilingválne štúdium),

 

  • do 20. mája 2021 – doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky,

 

  • do 25. mája 2021 – doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole. Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

 

Na prihláške sa vyžadujú tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka dosiahnuté na ZŠ, meno a priezvisko, adresa, telefónny a mailový kontakt zákonných zástupcov. Na každej prihláške musí byť vyznačený termín konania prijímacej skúšky:

V prípade uchádzača so ŠVVP, ktorý je vedený na ZŠ ako začlenený (integrovaný) je potrebné, aby sa zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s podmienkami vzdelávania žiakov so ŠVVP jednotlivých študijných odborov na našej škole a individuálne konzultoval druh ŠVVP so zástupkyňou riaditeľky. Škola si vyhradzuje právo dať posúdiť kontaktnej psychologičke SSOŠ ekonomicko-technickej, Postupimská 37 v Košiciach vhodnosť vzdelávania v zvolenom odbore na základe doloženej dokumentácie (aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení) a či dokáže vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom odbore.

Ak sa na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

 

Záujemcovia o štúdium sa môžu informovať o podmienkach štúdia na telefónnom čísle 055/6719300 alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na ssos.kosice@gmail.com.

 

 

V Košiciach dňa 27. januára 2021                                                         Ing. Martina Ilišková

                                                                                                           riaditeľka školy

 


Zmena organizácie škol. roku 2020/21 a návrat do škôl

 

Vážení rodičia,

mimoriadna situácia spojená s epidemiologickým ochorením COVID-19 pretrváva a my všetci sa musíme prispôsobovať novým situáciám. MŠVVaŠ SR, zriaďovateľ, škola a aj väčšina rodičovskej verejnosti má záujem o bezpečný návrat žiakov do škôl a opätovnú prezenčnú formu výučby. Na základe uvedeného Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo plán návratu žiakov do škôl.

Žiaci stredných škôl sa budú po 11. 01. 2021 vzdelávať dištančne.

 

Všetky podrobné informácie nájdete na:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

navrat-do-skol-2021_manual.pdf [ 1012.13 KB ]

 

Ing. Martina Ilišková

riaditeľka školy 

Dištančné vzdelávanie: denní a externí žiaci

 

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách,  školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách) prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.  

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu a MŠVVaŠ SR riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ekonomicko-technickej, Postupimská 37, Košice oznamuje, že od 12. 10. 2020 sa prerušuje prezenčné vyučovanie na škole. Vyučovanie bude prebiehať pre všetky ročníky dištančnou formou až do odvolania.

Pokyny k realizácii dištančného vzdelávania dostanú žiaci prostredníctvom školského informačného kanála https://www.skolanawebe.sk/, spoločného triedneho mailu a web stránky školy.

Verím, že spoločne to zvládneme.

 

Ing. Martina Ilišková

riaditeľka školy


 

BARMANSKÝ KURZ  sa koná 5. - 9.10.2020

 

Kurzu sa môžu zúčastniť žiaci všetkých štúdijných odborov školy.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

Začiatok školského roku 2020/21

1./ denní študenti:

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR neorganizovať hromadné otvorenie školského roku 2020/2021 sa jeho otvorenie uskutoční dňa 02. septembra 2020 nasledovným spôsobom:

  • 08.00 hod. žiaci 2. – 5. ročníka v kmeňovej triede žiaka,
  • 09.00 hod. žiaci 1. ročníka na 1. poschodí budovy školy (vrátane pomaturitného štúdia).

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa ochranné rúško a predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy). Tento dokument bude zaslaný školou v elektronickej podobe zákonným zástupcom, žiakom školy, resp. jeho vyzdvihnutie je možné osobne v budove školy v termíne 24. – 28. augusta 2020, 09.00 – 13.00 hod. na 1. poschodí.

 

2./ externí študenti:

12.9.2020 (sobota) od 8:00 hod.

 


 

OZNAM:

ISIC karty pre budúcoročných prvákov je možné si prevziať v riaditeľni od 1. do 10. júla 2020 v čase 9.00 - 13.00 hod., resp. od 24. augusta 2020 v čase od 8.30 do 14.00 hod.

 


NOVINKA v odbore Obchodná akadémia bilingvála od šk. r. 2020/21: nové odborné predmety, digitálne inovácie a prepojenie s inými odbormi

 

Digitálne inovácie

Odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium prešiel transformáciou a rozšíril v rámci svojich osnov využívanie informačno-komunikačných technológií v rôznych odborných oblastiach. Informačno-komunikačné technológie sú využívane v predmetoch: administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenia, ekonomické cvičenia, informatika, aplikovaná informatika, aplikovaná ekonómia a výchova k podnikaniu. Transformáciou prešli aj učebné osnovy, kde sa zaradili dva nové predmety a to IKT v marketingu a Manažérske prezentačné zručnosti, ktoré rozšíria vedomosti a zručnosti žiakov v odbornej digitálnej oblasti. Inováciou prešiel aj predmet Manažment, kde je zahrnuté do výchovno-vzdelávacieho procesu využívanie IKT prostriedkov (Microsoft Office, Google dokumenty a portál Monday.com).

Študenti získajú rozšírene vedomosti a odborné zručnosti z rôznych oblasti obohatené o využívanie IKT, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Výnimočnosť odboru

Obchodná akadémia – bilingválne štúdium využíva širokú škálu programov JA Slovensko, ktoré sú založené na interaktívnych e-learningových učebniciach, filozofii learning by doing a konzultantoch z praxe.

Cudzí jazyk je pre uplatnenie študentov tohto odboru neoddeliteľnou súčasťou preto sa na našej škole vyučujú v anglickom jazyku predmety: ekonomika, účtovníctvo, hospodárska geografia, spoločenská komunikácia, sociológia a komunikácia, úvod do makroekonómie, aplikovaná informatika a administratívne cvičenia.

Transformácia odboru pomôže odboru obchodná akadémia stať sa výnimočným a skvalitní vedomosti a zručnosti študentov prostredníctvom rozšírenej výučby IKT v jednotlivých oblastiach štúdia (administratíva, ekonomika, účtovníctvo, prezentačné zručnosti, spoločenská komunikácia, manažment, marketing, výchova k podnikaniu).

 

Prepojenie s inými odbormi na škole

V rámci transformácie odboru sme do osnov zaradili nový predmet s názvom „Skupinové vyučovanie“, kde dôjde k prepojeniu odborov Obchodná akadémia, Hotelová akadémia a Grafik digitálnych médií. Študenti sa prostredníctvom troch blokov budú oboznamovať s informáciami, vedomosťami a zručnosťami zo spomenutých odborov.  Študenti obchodnej akadémie sa zdokonalia vo vypracovaní podnikateľských plánov, kalkuláciách, v administratíve aplikovaných v praxi pre odbory Hotelovej akadémie a Grafika digitálnych médií. Svoje zručnosti a vedomosti si rozšíria aj v oblastiach už spomenutých odborov (organizácia akcie, normovanie, kalkulácie jedál, fotografia, webdesign, tvorba aplikácií, printová a digitálna reklama a pod.).

Úzke prepojenie odborov Hotelovej akadémie a Obchodnej akadémie je aj prostredníctvom odborných predmetov: manažment, marketing, právo, manažérske prezentačné zručnosti či IKT v marketingu, ktorých výučba prebieha spoločne s dôrazom na odbornosť v jednotlivých odborov a ich porovnanie.

 


NOVINKA pre odbor HOTELOVÁ AKADÉMIA, zameranie na manažment a informačné technológie: začiatok výučby nových odborných predmetov od šk. roka 2020/21

 

V rámci učebných osnov máme do procesu výučby začlenených viacero systémových softvérov využívaných v oblasti hotelierstva, účtovníctva a gastronómie. V rámci odborného predmetu Informačné technológie v hotelierstve sa žiaci oboznámia s hotelovým a rezervačným systémom PREVIO, recepčný sytém HORES a reštauračný systém FOODMAN. Žiaci získajú prehľad o možnostiach vytvárania rezervácii, vedení hotelových účtov, vystavujú doklady a realizujú platby priamo z rezervácie, evidujú klientov a firmy, vrátane ich marketingových využití. Taktiež súčasťou ich práce na danom predmete je vytváranie potrebných reportov pre štátnu správu, potreby ubytovacieho zariadenia.

Odborné predmety Manažérske prezentačné zručnosti Elektronické spracovanie dokumentov sú pre žiakov prínosom v oblasti vhodného navrhovania a spracovania dokumentov v kancelárskych systémoch. Po ich absolvovaní sú schopní samostatne a produktívne realizovať rôzne multimediálne a interaktívne práce. Chápu význam a princípy prezentácie, dôležitosť osobného prejavu pri kontakte s klientom. Implementáciou poznatkov získaných v rámci týchto predmetov bezproblémovo realizujú objednávky podľa požiadaviek zákazníkov, resp. pri tvorbe marketingovej stratégie vlastného gastronomického zariadenia.

V rámci predmetu Ekonomické cvičenia žiakom poskytujeme možnosť využívania reálneho účtovného a mzdového softvéru od spoločnosti KROS a.s. Tieto programy podporujú u žiakov schopnosť elektronického spracovania údajov firmy, elektronickej komunikácie s orgánmi štátnej správy, ako aj komunikácie so zákazníkmi. Zároveň majú možnosť priebežného spracovania účtovných dokladov podľa platnej legislatívy, automatického zostavovania závierky alebo daňového priznania DPH. Dokážu si kontrolovať nielen skladového hospodárstvo, ale aj vypočítať účtovné a daňové odpisy v rámci majetku hotelového zariadenia.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice   SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice   SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice