SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Aktuality


V školskom roku 2021/2022 otvárame nasledujúce študijné odbory:

 

A./  MATURITNÉ denné študijné odbory pre absolventov základných škôl:

 

 KÓD ODBORU:  NÁZOV ODBORU: POČET MIEST:
 2682K  mechanik počítačových sietí 12
 3447K  grafik digitálnych médií 22
 6317M74  obchodná akadémia - bilingválne štúdium, aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ 9
 6323K  hotelová akadémia so zameraním na manažment a informačné technológie 9
 8221M11

 dizajn-grafický a priestorový dizajn*

* DIZAJN je možné v šk. r. 2021/22 študovať už len v rámci odboru Grafik digitálnych médií. Obsahom výučby odboru Grafik digitálnych médií budú aj oblasti, ktoré sa preberali v odbore Dizajn grafický a priestorový (figurálne kreslenie, maľba, navrhovanie, interiérový a produktový dizajn). Viac info na čísle 0948 917 036 (Mgr. art. Katka Šantová, PhDr., vedúca odboru dizajn).

9

 

 

 

B./  POMATURITNÉ 2- ročné študijné odbory:

(kvalifikačné štúdium určené pre absolventov gymnázií a stredných škôl s maturitou)

  1. Grafik digitálnych médií so zameraním na DIZAJN - denná forma
  2. Obchodná akadémia so zameraním na finančníctvo a bankovníctvo - externá forma
  3. Daňové služby - vyššie odborné štúdium (určené len pre absolvetov, ktorí majú ukončenú strednú škola s ekonomickým zameraním s maturitou) externá forma

 

C./  MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 

  1.  Obchodná akadémia - externá forma

 


 

Dištančné vzdelávanie: denní a externí žiaci

 

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách,  školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách) prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.  

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu a MŠVVaŠ SR riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ekonomicko-technickej, Postupimská 37, Košice oznamuje, že od 12. 10. 2020 sa prerušuje prezenčné vyučovanie na škole. Vyučovanie bude prebiehať pre všetky ročníky dištančnou formou až do odvolania.

Pokyny k realizácii dištančného vzdelávania dostanú žiaci prostredníctvom školského informačného kanála https://www.skolanawebe.sk/, spoločného triedneho mailu a web stránky školy.

Verím, že spoločne to zvládneme.

 

Ing. Martina Ilišková

riaditeľka školy


 

BARMANSKÝ KURZ  sa koná 5. - 9.10.2020

 

Kurzu sa môžu zúčastniť žiaci všetkých štúdijných odborov školy.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

Začiatok školského roku 2020/21

1./ denní študenti:

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR neorganizovať hromadné otvorenie školského roku 2020/2021 sa jeho otvorenie uskutoční dňa 02. septembra 2020 nasledovným spôsobom:

  • 08.00 hod. žiaci 2. – 5. ročníka v kmeňovej triede žiaka,
  • 09.00 hod. žiaci 1. ročníka na 1. poschodí budovy školy (vrátane pomaturitného štúdia).

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa ochranné rúško a predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy). Tento dokument bude zaslaný školou v elektronickej podobe zákonným zástupcom, žiakom školy, resp. jeho vyzdvihnutie je možné osobne v budove školy v termíne 24. – 28. augusta 2020, 09.00 – 13.00 hod. na 1. poschodí.

 

2./ externí študenti:

12.9.2020 (sobota) od 8:00 hod.

 


 

OZNAM:

ISIC karty pre budúcoročných prvákov je možné si prevziať v riaditeľni od 1. do 10. júla 2020 v čase 9.00 - 13.00 hod., resp. od 24. augusta 2020 v čase od 8.30 do 14.00 hod.

 


NOVINKA v odbore Obchodná akadémia bilingvála od šk. r. 2020/21: nové odborné predmety, digitálne inovácie a prepojenie s inými odbormi

 

Digitálne inovácie

Odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium prešiel transformáciou a rozšíril v rámci svojich osnov využívanie informačno-komunikačných technológií v rôznych odborných oblastiach. Informačno-komunikačné technológie sú využívane v predmetoch: administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenia, ekonomické cvičenia, informatika, aplikovaná informatika, aplikovaná ekonómia a výchova k podnikaniu. Transformáciou prešli aj učebné osnovy, kde sa zaradili dva nové predmety a to IKT v marketingu a Manažérske prezentačné zručnosti, ktoré rozšíria vedomosti a zručnosti žiakov v odbornej digitálnej oblasti. Inováciou prešiel aj predmet Manažment, kde je zahrnuté do výchovno-vzdelávacieho procesu využívanie IKT prostriedkov (Microsoft Office, Google dokumenty a portál Monday.com).

Študenti získajú rozšírene vedomosti a odborné zručnosti z rôznych oblasti obohatené o využívanie IKT, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce.

 

Výnimočnosť odboru

Obchodná akadémia – bilingválne štúdium využíva širokú škálu programov JA Slovensko, ktoré sú založené na interaktívnych e-learningových učebniciach, filozofii learning by doing a konzultantoch z praxe.

Cudzí jazyk je pre uplatnenie študentov tohto odboru neoddeliteľnou súčasťou preto sa na našej škole vyučujú v anglickom jazyku predmety: ekonomika, účtovníctvo, hospodárska geografia, spoločenská komunikácia, sociológia a komunikácia, úvod do makroekonómie, aplikovaná informatika a administratívne cvičenia.

Transformácia odboru pomôže odboru obchodná akadémia stať sa výnimočným a skvalitní vedomosti a zručnosti študentov prostredníctvom rozšírenej výučby IKT v jednotlivých oblastiach štúdia (administratíva, ekonomika, účtovníctvo, prezentačné zručnosti, spoločenská komunikácia, manažment, marketing, výchova k podnikaniu).

 

Prepojenie s inými odbormi na škole

V rámci transformácie odboru sme do osnov zaradili nový predmet s názvom „Skupinové vyučovanie“, kde dôjde k prepojeniu odborov Obchodná akadémia, Hotelová akadémia a Grafik digitálnych médií. Študenti sa prostredníctvom troch blokov budú oboznamovať s informáciami, vedomosťami a zručnosťami zo spomenutých odborov.  Študenti obchodnej akadémie sa zdokonalia vo vypracovaní podnikateľských plánov, kalkuláciách, v administratíve aplikovaných v praxi pre odbory Hotelovej akadémie a Grafika digitálnych médií. Svoje zručnosti a vedomosti si rozšíria aj v oblastiach už spomenutých odborov (organizácia akcie, normovanie, kalkulácie jedál, fotografia, webdesign, tvorba aplikácií, printová a digitálna reklama a pod.).

Úzke prepojenie odborov Hotelovej akadémie a Obchodnej akadémie je aj prostredníctvom odborných predmetov: manažment, marketing, právo, manažérske prezentačné zručnosti či IKT v marketingu, ktorých výučba prebieha spoločne s dôrazom na odbornosť v jednotlivých odborov a ich porovnanie.

 


NOVINKA pre odbor HOTELOVÁ AKADÉMIA, zameranie na manažment a informačné technológie: začiatok výučby nových odborných predmetov od šk. roka 2020/21

 

V rámci učebných osnov máme do procesu výučby začlenených viacero systémových softvérov využívaných v oblasti hotelierstva, účtovníctva a gastronómie. V rámci odborného predmetu Informačné technológie v hotelierstve sa žiaci oboznámia s hotelovým a rezervačným systémom PREVIO, recepčný sytém HORES a reštauračný systém FOODMAN. Žiaci získajú prehľad o možnostiach vytvárania rezervácii, vedení hotelových účtov, vystavujú doklady a realizujú platby priamo z rezervácie, evidujú klientov a firmy, vrátane ich marketingových využití. Taktiež súčasťou ich práce na danom predmete je vytváranie potrebných reportov pre štátnu správu, potreby ubytovacieho zariadenia.

Odborné predmety Manažérske prezentačné zručnosti Elektronické spracovanie dokumentov sú pre žiakov prínosom v oblasti vhodného navrhovania a spracovania dokumentov v kancelárskych systémoch. Po ich absolvovaní sú schopní samostatne a produktívne realizovať rôzne multimediálne a interaktívne práce. Chápu význam a princípy prezentácie, dôležitosť osobného prejavu pri kontakte s klientom. Implementáciou poznatkov získaných v rámci týchto predmetov bezproblémovo realizujú objednávky podľa požiadaviek zákazníkov, resp. pri tvorbe marketingovej stratégie vlastného gastronomického zariadenia.

V rámci predmetu Ekonomické cvičenia žiakom poskytujeme možnosť využívania reálneho účtovného a mzdového softvéru od spoločnosti KROS a.s. Tieto programy podporujú u žiakov schopnosť elektronického spracovania údajov firmy, elektronickej komunikácie s orgánmi štátnej správy, ako aj komunikácie so zákazníkmi. Zároveň majú možnosť priebežného spracovania účtovných dokladov podľa platnej legislatívy, automatického zostavovania závierky alebo daňového priznania DPH. Dokážu si kontrolovať nielen skladového hospodárstvo, ale aj vypočítať účtovné a daňové odpisy v rámci majetku hotelového zariadenia.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice   SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice   SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice