SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Zamestnanci

Vedenie školy a pedagógovia

 

Vedenie školy

Zriaďovateľ školy: Mgr. Mášiková Jolana

Riaditeľka školy: Ing. Martina Ilišková

Zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie: RNDr. Nagyová Zuzana 

Zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka: Ing. Tímea Kisová

Ekonóm: Ing. Rudolf Mášik

Školský psychológ: Mgr. Simona Balla

 

Pedagógovia:

P. č.

Meno a priezvisko

1. Ing. Adriana Čekanová

2.

Mgr. Róber Čeremeta

3. Ing. Andrea Dolná

4.

Mgr. art. Radoslava Domonkoš-Macejová, materská dovolenka

5.

Mgr. Lukáš Hricko

6.

Ing. Martina Ilišková

7.

Mgr. Ľubomír Kepič

8.

Mgr. Juraj Koščo

9.

Ing. Andrea Kovaľová

10.

PhDr. Marcel Leško

11.

Ing. Ľudmila Lojová

12.

Mgr. Andrej Mášik

13.

Ing. Martina Matúšová

14.

RNDr. Zuzana Nagyová

15.

Mgr. Jana Petrášová, materká dovolenka

16.

Mgr. Michaela Petríková

17.

Mgr. art. Vladimír Petruščák

18.

Mgr. Lenka Prigancová

19.

Mgr. Marcela Renčková

20.

Mgr. Lenka Rimárová

21.

Mgr. Viktória Sabadošová

22.

Mgr. art. Peter Suchanský

23.

Mgr. art. Katarína Šantová, PhD.

24.

Mgr. art. Ľubomír Štec

25.

Ing. Tomáš Tarajčák
 

26.

MVDr. Lenka Tomková, PhD.

27.

Mgr. Silvia Tóthová

28.

Mgr. Dominika Vandžurová
 

29.

Ing. Roman Žák

 

Predmetové komisie

 Mgr. Silvia Tóthová                            

 - vedúca PK všeobecnovzdelávacích predmetov

 - vedúca PK cudzích jazykov

 Ing. Andrea Kovaľová                                - vedúca PK odborných predmetov odborov obchodnej akadémie a manažment regionálneho cestovného ruchu
 Mgr. Ľubomír Kepič  - vedúci PK odborných predmetov odborov grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí