SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Podávanie prihlášok do 2. kola - žiaci ZŠ

 

 

Podávanie prihlášok do 2. KOLA pre absolventov ZŠ do 1. roč. na šk.r. 2024/25:

 

  • do 12. júna 2024 – zákonný zástupca neplnoletého žiaka podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy prostredníctvom školského informačného systému EduPage, resp. v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR podaním na pošte alebo osobne v riaditeľni školy spolu s prílohami

Údaje potrebné k prihláseniu na Súkromnú strednú odbornú školu ekonomicko-technickú:

 

EDU ID školy

100014940

Názov školy

Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická

 

 

Kód študijného odboru

Názov študijného odboru

6317M74

obchodná akadémia-bilingválne štúdium

3447K00

grafik digitálnych médií

2682K00

mechanik počítačových sietí

 

 

Záujemcovia o štúdium sa môžu informovať o podmienkach štúdia na telefónnom čísle 055/6719300, 0904 441 292 alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na ssos.kosice@gmail.com.