SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

2. kolo prijímacieho konania do 1. ročníka žiakov ZŠ

ROZHODNUTIE O KONANÍ 2. KOLA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ekonomicko-technickej, Postupimská 37, Košice oznamuje, že v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 25.05.2023 sa uskutoční

 

2. kolo prijímacích skúšok

 

z dôvodu nenaplnenia miest v 1. kole prijímacích skúšok v nasledovnej štruktúre:

 

  • študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia-bilingválne štúdium: 7
  • študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí: 7.

 

Uchádzači, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v 1. kole prijímacích skúšok podávajú prihlášku do 14.06.2023 na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo) cez informačný systéme základnej školy (EduPage), poštou na adresu Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37, 040 22  Košice, zoskenovanú e-mailom na ssos.košice@gmail.com alebo osobne.

 

Termín na vykonanie prijímacej skúšky pre nenaplnený počet miest sa uskutoční 20.06.2023.

Kritéria prijímacích skúšok sú rovnaké ako pre prvý termín prijímacích skúšok.

 

Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 00:00 do 23:59 hod.).

 

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie – Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

 

Miesto vydania: Košice                                                                       Číslo rozhodnutia: 086/2023

Dátum vydania: 05. 06. 2023

 

 

 

 

                                                                                                                      Ing. Martina Ilišková

                                                                                                                           riaditeľka školy