SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

2. kolo prijímacieho konania do 1. ročníka žiakov ZŠ

ROZHODNUTIE O KONANÍ 2. KOLA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ekonomicko-technickej, Postupimská 37, Košice oznamuje, že v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 22.05.2024 sa uskutoční

 

2. kolo prijímacích skúšok

 

z dôvodu nenaplnenia miest v 1. kole prijímacích skúšok v nasledovnej štruktúre:

 

  • študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia-bilingválne štúdium: 2
  • študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí: 8
  • študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií: 9.

 

 

Uchádzači, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v 1. kole prijímacích skúšok podávajú prihlášku do 12.06.2024 na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo) cez informačný systéme základnej školy (EduPage), poštou na adresu Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37, 040 22  Košice, zoskenovanú e-mailom na ssos.košice@gmail.com alebo osobne.

 

Termín na vykonanie prijímacej skúšky pre nenaplnený počet miest sa uskutoční 18.06.2024.

Kritéria prijímacích skúšok sú rovnaké ako pre prvý termín prijímacích skúšok.

 

Riaditeľka školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 00:00 do 23:59 hod.).

 

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie – Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Miesto vydania: Košice                                                                       Číslo rozhodnutia: R074/2024

Dátum vydania: 29. 05. 2024

 

 

 

 

                                                                                                                      Ing. Martina Ilišková

                                                                                                                           riaditeľka školy