SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Odborné predmety

 


Študijný odbor - GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ - 4-ročné a 2-ročné štúdium

ODBORNÉ PREDMETY:

elektronické publikovanie, ekonomika, figurálne kreslenie, dejiny výtvarnej kultúry, počítačová grafika, spracovanie sekvencií, grafický dizajn digitálnych médií, odborný výcvik, úvod do sveta práce, programovanie, prax

 

Študijný odbor - DIZAJN - grafický a priestorový - 4-ročné a 2-ročné štúdium

ODBORNÉ PREDMETY:

dejiny výtvarnej kultúry, výtvarná príprava, ekonomika, technické kreslenie, písmo, základy fotografovania, technológia, figurálne kreslenie, navrhovanie, praktické cvičenia, priestorová tvorba, počítačová grafika

 

Študijný odbor  - OBCHODNÁ AKADÉMIA - BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM - 5-ročné denné štúdium 

ODBORNÉ PREDMETY:

ekonomika,účtovníctvo, aplikovaná informatika, hospodárska geografia, administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenie, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, tovaroznalectvo, ekonomické cvičenia, spoločenská komunikácia, marketing, manažment, prax

 

Študijný odbor - MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU - 4-ročné, 3-ročné a 2-ročné štúdium

ODBORNÉ PREDMETY:

ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, podnikanie v CR, administratíva a korešpondencia, cudzojazyčná obchodná korešpondencia, hospodársky výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, tovaroznalectvo, spoločenská komunikácia, geografia cestovného ruchu, služby cestovného ruchu, technika cestovného ruchu, propagácia a reklama, cvičná firma, animačné služby, manažment, ekonomika podniku cestovného ruchu, marketing cestovného ruchu, podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu, etika podnikania, prax

 

Študijný odbor - OBCHODNÁ AKADÉMIA - 4-ročné, 3-ročné a 2-ročné štúdium

ODBORNÉ PREDMETY:

ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, hospodárska geografia, administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenie, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, tovaroznalectvo, ekonomické cvičenia, spoločenská komunikácia, cvičná firma, sociológia a komunikácia, marketing, manažment, bankovníctvo, výchova k podnikaniu,prax
 

Študijný odbor - MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ so zameraním na sieťové technológie Cisco CCNA 1 až 4

4-ročné, 3-ročné a 2-ročné štúdium

Cisco CCNA 1 až 4 sa vyučuje v rámci ODBORNÝCH PREDMETOV:

programové vybavenie počítačov, technické vybavenie počítačov, základy elektrotechniky, elektrické merania, elektronika, technológia, odborný výcvik, počítačová grafika, programovanie

 

Študijný odbor - HOTELOVÁ AKADÉMIA - 5-ročné a 2-ročné štúdium 

ODBORNÉ PREDMETY:

ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, geografia cestovného ruchu, administratíva a korešpondencia, právo, ekonomické cvičenia, hotelový a gastronomický manažment, marketing, spoločenská komunikácia, náuka o potravinách, náuka o výžive, technika obsluhy, technológia prípravy pokrmov, prax, regionálna a medzinárodná gastronómia, hygiena potravín, animácia v hoteli