SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Kritéria prijímania - denné štúdium

 

Kritériá pre prijatie na štúdium do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia

pre školský rok 2022/2023

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ekonomicko-technickej, Postupimská 37v Košiciach v zmysle  § 62 – 68  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2022/12509:1-A1810 zo dňa 25.02.2022 a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 20.01.2022 určuje tieto kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na školský rok 2022/2023:

 

 1. V školskom roku 2022/2023 budú otvorené triedy v nasledovných študijných odboroch:

Skupina A – talentové odbory:

6317 M 74obchodná akadémia – bilingválne štúdium (10 žiakov)

 

Skupina B – netalentové odbory:

2682 Kmechanik počítačových sietí (10 žiakov)

3447 Kgrafik digitálnych médií (27 žiakov)

 

 1. Termín prijímacích skúšok pre študijné odbory skupiny A je stanovený nasledovne:
 1. termín: 04. máj 2022 (streda),
 2. termín: 11. máj 2022 (streda).

 

 1. Termíny prijímacích skúšok skupiny B sú stanovené nasledovne:

1. termín: 02. máj 2022 (pondelok),

2. termín: 09. máj 2022 (utorok).

 

 1. Prijatie bez prijímacej skúšky bude v prípade, ak uchádzač prihlásený na štúdium splní podmienku dosiahnutia v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy Testovanie 9 v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 %.

 

 1. Kritérium na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je získanie minimálneho počtu 5 bodov z testu v každom predmete.

 

 1. Uchádzači o štúdium odboru skupiny A 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium vykonajú test na overenie špeciálnych zručností a schopností potrebných na zvládnutie príslušného študijného odboru.

 

 1. V rámci prijímacieho konania môžu uchádzači o štúdium odboru skupiny A získať maximálne 60 bodov:
 • test z anglického jazyka:                                               maximálne 30 bodov,
 • za študijné výsledky na základnej škole budú pridelené body podľa priemerného prospechu uchádzačov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia celkovo za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka podľa stupnice:

                               priemer do 1,5 vrátane 30 bodov                   priemer do 2,75 vrátane    10 bodov

                               priemer do 2,0 vrátane 20 bodov                   priemer nad 2,75               0 bodov

 

Žiakom, ktorí majú na prihláške v danom roku alebo polroku z určených predmetov uvedené slovné hodnotenie alebo hodnotenie "absolvoval", bude toto hodnotenie nahradené známkou z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou v príslušnom predmete.

 

 1. Uchádzači o štúdium odboru skupiny B vykonajú prijímaciu skúšku písomnou formou. Test bude zameraný na posúdenie predpokladov uchádzača v oblasti slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

 

 1. V rámci prijímacieho konania môžu uchádzači o štúdium odboru skupiny B získať maximálne 92bodov:
 • test z matematiky:                                                           maximálne 18 bodov,
 • test zo slovenského jazyka a literatúry:                     maximálne 44 bodov,
 • za študijné výsledky na základnej škole budú pridelené body podľa priemerného prospechu uchádzačov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia celkovo za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka podľa stupnice:

                               priemer do 1,5 vrátane 30 bodov                   priemer do 2,75 vrátane    10 bodov

                               priemer do 2,0 vrátane 20 bodov                   priemer nad 2,75                                0 bodov

 

Žiakom, ktorí majú na prihláške v danom roku alebo polroku z určených predmetov uvedené slovné hodnotenie alebo hodnotenie "absolvoval", bude toto hodnotenie nahradené známkou z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou v príslušnom predmete.

 

 1. Uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov prijímacej skúšky a študijných výsledkov na základnej škole podľa kritérií pre jednotlivé študijné odbory. Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch sa určí podľa celkového súčtu bodov.

 

 1. V prípade rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý má lepší celkový priemerný prospech vypočítaný zo študijných výsledkov na základnej škole a je úspešným riešiteľom olympiády (1. – 3. miesto), víťazom súťaže súvisiacej so študijným odborom, minimálne v okresnom kole. Uchádzači budú na základe poradia prijímaní do naplnenia kapacity odboru.

 

 1. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priložia k prihláške na štúdium žiadosť o úpravu prijímacích skúšok s dokumentáciou v súlade s platnou legislatívou, nie staršou ako 2 roky.

 

 1. Ak sa prijatý žiak v stanovenom termíne nedostaví na zápis do 1. ročníka, bude mu zrušené rozhodnutie o prijatí na štúdium a uvoľnené miesto bude ponúknuté žiakom, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta.

 

 1. Ak sa na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2022/2023, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušná časť prijímacieho konania neabsolvujú.

 

 1. Riaditeľka školy rozhodne o prijatí žiaka na štúdium po zohľadnení uvedených kritérií v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) 18. mája 2022. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania uverejní v tomto termíne na webovom sídle školy alebo výveske.

 

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľky strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systéme základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je 18. máj 2022.

 

Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí žiaka na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača alebo plnoletý uchádzač odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

 1. Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača alebo plnoletý uchádzač, ktorý splnil kritéria prijatia na štúdium a bol na základe rozhodnutia riaditeľky školy prijatý na štúdium do 23. mája 2022doručí strednej škole Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na študijný odbor, ktorého vzor je zverejnený na www.ssoske.sk. Toto záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole prostredníctvom informačného systému základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na ssos.kosice@gmail.com alebo poštou na Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37, 040 22  Košice alebo do elektronickej schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

 

 1. Ak vznikne voľné miesto po uchádzačoch, ktorí potvrdili, že nenastúpia na štúdium na škole, bude toto miesto ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi v poradí za predpokladu, že podá zákonný zástupca neplnoletého uchádzača alebo plnoletý uchádzač v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na štúdium, čím deklaruje pretrvávajúci záujme o štúdium na škole.

 

 

 

 

 

        V Košiciach 28. februára 2022

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                             Ing. Martina Ilišková

                                                                                                                                                riaditeľka školy