SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Uplatnenie

 

5 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov 8. ZŠ 

 

Absolvent študijného odboru Obchodná akadémia – bilingválne štúdium je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Absolvent bude schopný plynulo komunikovať v cudzom jazyku v bežnom spoločenskom a obchodnom styku. Bude ovládať cudzí jazyk ústne a písomne, získa vedomosti z reálií krajín hovoriacich v danom cudzom jazyku. Tieto základné jazykové vedomosti budú rozšírené na odborné znalosti v cudzom jazyku tak, aby bol pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách v materinskom aj v cudzom jazyku.Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činnosti musí mať absolvent široký odborný profil doplnený primeraným všeobecným vzdelaním. Má byť schopný aplikovať získané vedomosti v praxi, logicky mysliaci, v príbuzných odboroch činnosti byť adaptabilný, schopný pracovať samostatne aj v tíme, trvale sa zaujímať o ekonomický vývoj doma i v zahraničí, sústavne sa vzdelávať a sledovať odbornú ekonomickú literatúru domácu aj zahraničnú a komunikovať s cudzincami.