SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Odborná štátna jazyková skúška

Žiaci SSOŠ Postupimskej 37  odboru Obchodná akadémia – bilingválne štúdium majú možnosť vykonať odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1 v poslednom ročníku ich štúdia.

 

Na základe zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, § 74 ods. 6 a 8 vykoná žiak bilingválnej strednej školy maturitnú skúšku podľa úrovní jazykovej náročnosti SERR alebo podľa medzinárodných zmlúv, pričom § 89 ods.   zákona hovorí, že žiak môže maturitu z cudzieho jazyka skladať aj ako štátnu jazykovú skúšku.

Jazyková škola v Košiciach uzná maturitnú skúšku z cudzieho jazyka bilingválnych stredných školách ako základnú štátnu jazykovú skúšku respektíve odbornú štátnu jazykovú skúšku po splnení podmienok.

 

Podmienky odbornej štátnej jazykovej skúšky:

 

1. Odborná štátna jazyková skúška (šjs) sa vykonáva na úrovni C1 podľa SERR. Žiak našej strednej školy môže túto skúšku vykonať v odbore ekonomickom.

2. Na odbornú štátnu jazykovú skúšku (šjs) sa môže prihlásiť žiak bilingválnej strednej školy, ktorý nemá prospech z cudzieho jazyka a z predmetu, z ktorého koná skúšku, horší ako „dobrý (3)“, pričom tento odborný predmet musí byť vyučovaný v cudzom jazyku a žiak z neho musí maturovať.                

3. Písomnú časť šjs z ANJ úspešne absolvuje žiak s váženým priemerom PFEČ (75%) a PFIČ (25%) vyšším ako 70% (stupeň 3 – dobrý). Na ústnej časti žiak uspeje, ak je hodnotený známkami 1, 2, 3 ( 4 = nevyhovel).

Výsledná známka zo šjs je priemerom celkových známok z písomnej a ústnej časti skúšky z ANJ a odborného predmetu.

Cieľom odbornej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti a jazykové zručnosti z cudzieho jazyka, ktoré jazykovou náročnosťou zodpovedajú požiadavkám definovaným v stupni C1 referenčného rámca.

 

Písomnú časť  šjs z odborného predmetu žiak absolvuje v čase konania písomnej MS v poslednom ročníku štúdia.