SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Náplň štúdia


5 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ - aj pre absolventov 8. ročníka

so zameraním na bankovníctvo a internetový marketing

 

VOĽNÉ MIESTA do 1. ročníka na šk. rok 2023/2024.

 

Čo ťa čaká v priebehu štúdia:

1. ročník štúdia = intenzívna jazyková príprava = možnosť štúdia aj pre úplných začiatočníkov !

triedy: anglická
druhý cudzí jazyk: španielsky jazyk, nemecký jazyk
 


NOVINKY v odbore Obchodná akadémia bilingvála od šk. r. 2020/21: nové odborné predmety, digitálne inovácie a prepojenie s inými odbormi školy

 

Digitálne inovácie

Odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium prešiel transformáciou a rozšíril v rámci svojich osnov využívanie informačno-komunikačných technológií v rôznych odborných oblastiach. Informačno-komunikačné technológie sú využívane v predmetoch: administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenia, ekonomické cvičenia, informatika, aplikovaná informatika, aplikovaná ekonómia a výchova k podnikaniu.

Transformáciou prešli aj učebné osnovy, kde sa zaradili dva nové odborné predmety:

 • IKT v marketingu: žiaci sa v rámci tohto predmetu budú venovať témam ako: copywriting, influencing, tvorba digitálneho obsahu, vlogová a blogová propagácia produktu, promotional campaign, social media campaign, printová a digitálna reklama, webdesign, tvorba marketingových materiálov, tvorba aplikácií.
 • Manažérske prezentačné zručnosti: navrhovania a spracovania dokumentov v kancelárskych systémoch, multimediálne a interaktívne práce

Inováciou prešiel aj predmet Manažment, kde je zahrnuté do výchovno-vzdelávacieho procesu využívanie IKT prostriedkov (Microsoft Office, Google dokumenty a portál Monday.com).

Študenti získajú rozšírene vedomosti a odborné zručnosti z rôznych oblasti obohatené o využívanie IKT, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce.

 

Výnimočnosť odboru

Obchodná akadémia – bilingválne štúdium využíva širokú škálu programov JA Slovensko, ktoré sú založené na interaktívnych e-learningových učebniciach, filozofii learning by doing a konzultantoch z praxe.

Cudzí jazyk je pre uplatnenie študentov tohto odboru neoddeliteľnou súčasťou preto sa na našej škole vyučujú v anglickom jazyku predmety: ekonomika, účtovníctvo, hospodárska geografia, spoločenská komunikácia, sociológia a komunikácia, úvod do makroekonómie, aplikovaná informatika a administratívne cvičenia.

Transformácia odboru pomôže odboru obchodná akadémia stať sa výnimočným a skvalitní vedomosti a zručnosti študentov prostredníctvom rozšírenej výučby IKT v jednotlivých oblastiach štúdia (administratíva, ekonomika, účtovníctvo, prezentačné zručnosti, spoločenská komunikácia, manažment, marketing, výchova k podnikaniu).

 

Prepojenie s inými odbormi na škole

V rámci transformácie odboru sme do osnov zaradili nový predmet s názvom „Skupinové vyučovanie“, kde dôjde k prepojeniu odborov Obchodná akadémia, Hotelová akadémia a Grafik digitálnych médií. Študenti sa prostredníctvom troch blokov budú oboznamovať s informáciami, vedomosťami a zručnosťami zo spomenutých odborov.  Študenti obchodnej akadémie sa zdokonalia vo vypracovaní podnikateľských plánov, kalkuláciách, v administratíve aplikovaných v praxi pre odbory Hotelovej akadémie a Grafika digitálnych médií. Svoje zručnosti a vedomosti si rozšíria aj v oblastiach už spomenutých odborov (organizácia akcie, normovanie, kalkulácie jedál, fotografia, webdesign, tvorba aplikácií, printová a digitálna reklama a pod.).

Úzke prepojenie odborov Hotelovej akadémie a Obchodnej akadémie je aj prostredníctvom odborných predmetov: manažment, marketing, právo, manažérske prezentačné zručnosti či IKT v marketingu, ktorých výučba prebieha spoločne s dôrazom na odbornosť v jednotlivých odborov a ich porovnanie.

Študenti odboru bilingválna obchodná akadémia nadobudnú vedomosti z oblasti ekonomiky, marketingu, manažmentu a účtovníctva aj v anglickom jazyku, čo im umožní lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Absolventi tohto odboru budú pripravení absolvovať pohovory v anglickom jazyku a uchádzať sa o pozície ekonomického zamerania. 


 

Popri štúdiu žiaci zábavnou formou rozširujú verbálne znalosti anglického jazyka aktívnymi situačnými hrami, pravidelnými návštevami anglických divadelných predstavení, sledovaním orig. anglických a amerických filmov, čítaním a rozborom literárnych diel v anglickom jazyku, záujmovými programami v cudzom jazyku, exkurzie a iné.

Žiaci SSOŠ Postupimskej 37  odboru Obchodná akadémia – bilingválne štúdium majú možnosť vykonať odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1 v poslednom ročníku ich štúdia.

Výučba účtovníctva prebieha v softvére KROS ( Alfa - jednoduché účtovníctvo, Omega - podvojné účtovníctvo, Olymp - mzdy a personalistika).
 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Učebný plán štúdia pružne reaguje na zmeny v ekonomike, bankovníctve, vo fiškálnej politike štátu, v daňovej legislatíve a na vývoj dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch na trhu práce v príslušnom regióne zaradením špecifických odborných predmetov.

 

Typ a charakter získaného vzdelania vzhľadom na obsah, metódy a formy štúdia vytvára predpoklady aj pre samostatné podnikateľské aktivity absolventa v oblasti finančného poradenstva a účtovníctva.

Výučba odborných a ekonomických predmetov prebieha v  moderných počítačových laboratóriach vybavených špičkovou technológiou a výučbovými softvérami.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice  
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

Certifikát KROS pre študentov (certifikačná skúška nie je spoplatnená)

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika

https://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Týmto certifikátom chceme dať našim študentom niečo naviac, aby na profesionálnej úrovni zvládali úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.

Škola ponúka pre žiakov možnosti získania ďalších certifikátov:

 • Spoločensky zodpovedné podnikanie, ktoré udeľuje spoločnosť Hewlett Packard (USA) v spolupráci s Junior Achievement Slovensko (JASR)
 • Podnikanie v cestovnom ruchu
 • Aplikovaná ekonómia
 • Etický globálny program
 • Kvalitní v škole - úspešní v živote
 • Certifikát o absolvovaní barmanského a baristického kurzu
 • Medzinárodne uznávaný certifikát Cisco CCNA 1 až 4 (IT špecialista)