SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Náplň štúdia

4 -  ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

 

Náplň štúdia na našej škole

 

ZAMERANIE:

- sieťové technologie,

- CISCO certifikácia,

- PC komponenty, inštalácia a konfigurácia operačných systémov,

- kyberbezpečnosť,

- navrhovanie PC sietí, konfigurácia zariadení,

- vytváranie štruktúrovanej kabeláže sietí,

- diagnostika,

- inteligentné systémy.

 

SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE - Networking Academy program:

Do učebného plánu je zahrnutý Slovenský sieťový akademický program NetAcad - Cisco Networking Academy program. Obsahom učebného plánu predmetu Odborný výcvik počas 4 rokov štúdia je štúdijný materiál (kurikulum) Cisco CCNA  - jedinečná možnosť ako sa stať IT - špecialistom

 

Obsah Cisco CCNA štúdia:

- architektúra sieťovej ekonomiky

- základy sieťových technológií

- smerovacie protokoly a koncepty

- LAN prepínače a bezdrôtová technológia

- technológie WAN

- NAT

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
 

Implementáciou študijného materiálu  CISCO CCNA do učebných plánov, sa spíňajú súčasné požiadavky trhu práce zo strany zamestnávateľov v oblasti IT na kvalifikovaných IT špecialistov, čo umožní našim absolventom tohto študijného odboru bezproblémovo sa umiestniť na trhu práce.

 

ELEKTROTECHNIKA:

V oblasti elektrotechniky získavajú naši študenti vedomosti a praktické zručnosti v oblasti elektronických zapojení analógovej a číslicovej techniky. 
Naučia sa navrhovať plošné spoje v programe Eagle, spájkovať a merať elektronické obvody.
Taktiež študent získa vedomosti a praktické zručnosti v oblasti elektrických rozvodov NN, naučia sa rozoznávať elektrické sústavy, čítať elektrické schémy, inštalovať elektrické rozvody a zapájať ich so vzťahom k ich isteniam a zabezpečeniam. 

Po ukončení štúdia získava absolvent odbornú spôsobilosť v elektrotechnike.

 

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice  

 

Absolvent vie:

- vykonať samostatný rozbor a riešenie jednoduchých problémov z elektrotechnickej praxe, riešiť

  základné obvody jednosmerného a striedavého prúdu,

- zvoliť s ohľadom na technické a ekonomické požiadavky správne postupy riešenia,

- obsluhovať na primeranej úrovni IT,

- diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť systémov prostredníctvom meracej techniky,

- obsluhovať a prevádzkovať zariadenia podľa prípravy ,

- využívať aplikačné programy na spracovanie textu, tabuľkového procesora, tvorbu prezentácie,

  databáz, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike a príbuzných odboroch,

- orientovať sa v globálnych informačných sieťach.