SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Mechanik počítačových sietí

so zameraním na sieťové technológie

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

 

Podmienky prijatia: prijímacie konanie (test zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky)

 

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška (maturtiné vysvedčenie), výučný list a odbornú spôsobilosť v elektrotechnike, možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát CISCO CCNA 


Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice