SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Uplatnenie

našich absolventov:

 

Absolventi našej školy získavajú odborné vzdelanie v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu. V dôsledku pestrej ponuky teoretického a praktického vyučovania sú pripravení nielen na uspokojenie dopytu na trhu práce, ale aj na pokračovanie v štúdiu na vysokých školách.

Získané vedomosti a zručnosti absolventi využijú:

  • pri založení a vedení vlastného podniku,
  • v pozíciách stredného a vrcholového manažmentu hotelových a gastronomických zariadení,
  • v spoločnostiach spojených s výrobou a distribúciou nápojov, potravín a gastronomických zariadení,
  • v cestovných kanceláriách a príbuzných podnikoch cestovného ruchu.

Výhodou našich absolventov je široký záber. Škola im ponúka vzdelanie z oblasti ekonómie a podnikania, hotelového softvéru, marketingu, hotelového a gastronomického manažmentu a práva. Taktiež získavajú vedomosti a praktické skúsenosti nielen z oblasti prípravy pokrmov, hygieny potravín, medzinárodnej gastronómie a techniky obsluhy, ale aj barmanské a baristické zručnosti. Ich nadobudnutie je potvrdené aj získaním medzinárodných certifikátu SkBA, platným vo všetkých členských krajinách IBA.

Škola kladie veľký dôraz aj na jazykové zdatnosti, ktoré zohrávajú veľký význam v dnešnej multikultúrnej spoločnosti. Ponúkame rozšírenú výučbu cudzích jazykov (anglický, španielsky, nemecký, francúzsky a ruský jazyk) podľa vlastného výberu študenta. Každý študent absolvuje počas štúdia dva povinné cudzie jazyky, a to nielen všeobecnú ale aj odbornú terminológiu.

K dlhodobej stratégii našej školy patrí aj vytváranie tuzemských a medzinárodných kontaktov za účelom zabezpečenia odbornej praxe študentom. Jej vykonávanie v priebehu štúdia umožňuje študentom získať prehľad o podmienkach fungovania hotelových a gastronomických zariadení nielen na území SR, ale aj v iných krajinách. Obľúbenou je prax v Grécku a na Cypre v špičkových hoteloch.