SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Duálne vzdelávanie

 

Čo je duálne vzdelávanie:

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie priamo u zamestnávateľa. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

 

Výhody:

- pravidelný mesačný finančný príspevok (mzda)

- hmotné zabezpečenie (napr. cestovné náhrady, stravovanie...)

- príprava na povolanie

- získanie pracovných návykov

- vysoká úroveň pripravenosti

 

Duálne vzdelávanie našich žiakov v rámci odboru hotelová akadémia bude prebiehať v ubytovacom a reštauračnom zariadení KOŠICE HOTEL**** na Moldavskej ceste č. 51 (www.kosicehotel.sk). Určené je pre študentov od 1.ročníka.

 

Žiak má možnosť pracovať v pozícií: kuchár, čašník a recepčný.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Každý žiak pred vstupom do duálneho vzdelávania uzavrie na našej škole učebnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého bude získavať odborné zručnosti. Súčasťou učebnej zmluvy sú aj podmienky vyplácania podnikového štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia.

Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia (napríklad v 1. ročníku 40 €/mes., v 2. ročníku 60 €/mes. a pod.) a pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka (napr. cestovné náhrady, stravovanie, príspevok na ubytovanie a pod.) sú významným benefitom, ktoré môže získať každý žiak, ak sa rozhodne vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a získať praktickú odbornosť u konkrétneho zamestnávateľa.