SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Odborné predmety

 

POČÍTAČOVA GRAFIKA

Učivo predmetu počítačová grafika (spracovanie obrazu a textu) je zamerané na editáciu textových a obrazových predlôh, proces výroby informačných a grafických prvkov ktoré použijeme pri doplnení obsahu webovej stránky, prezentácie alebo e-publikácie. Obsah učiva má úzke medzipredmetové vzťahy s ostatnými odbornými predmetmi a spoločne vytvárajú komplexné teoretické odborné vedomosti pre reálnu grafickú produkciu, ktoré sú ďalej rozvíjané v rámci praktických činností odborného výcviku.

Výstava - Digitálna ilustrácia-téma: Transport, Portrét - práce študentov vytvorené na odbornom výcviku

Tematický obsah učiva je rozdelený do výukových celkov 1., 3. a 4. ročníka.

V 1. ročníku sú témy zamerané na osvojenie základných editačných postupov v bitmapovom editore /ADOBE Photoshop CS5/ pri spracovaní obrazových a textových predlôh a teoretických vedomostí a praktických znalostí práce so skenerom pri digitalizácii textového a grafického obsahu do finálneho výstupu.

  

 

V 3. ročníku si žiaci osvoja teoretické vedomosti a praktické znalosti editácie vo vektorovom editore /ADOBE Illustrator CS5/, prípravu obsahovej náplne svojich grafických zadaní základnými postupmi vektorového kreslenia a širšie využitie týchto znalostí v oblasti praktickej produkcie počítačovej grafiky.

  

V 4. ročníku sú v učive obsiahnuté pokročilé techniky a postupy editácii 3D priestoru, ktoré doplňujú učivo predchádzajúcich ročníkov a kompletizujú základnú vedomostnú a znalostnú výbavu pre spracovanie počítačovej grafiky pre výstupy v 3D priestore. Pracuje sa v programe 3D Max.

  

 

Výučba predmetu sa uskutočňuje v odbornej učebni s možnosťou veľkoplošnej projekcie z počítača, čím sa dosiahne lepšie pochopenie učiva. Táto forma výučby zároveň poskytuje možnosť produktívnej a interaktívnej diskusie medzi vyučujúcim a žiakmi.

 

SPRACOVANIE SEKVENCIÍ

Učivo predmetu spracovanie sekvencií je zamerané na tvorbu 2D a 3D animácií, spracovanie videa a zvuku. Obsah predmetu nadväzuje na predmet počítačová grafika (spracovanie obrazu a textu). Obsah učiva má úzke medzipredmetové vzťahy s ostatnými odbornými predmetmi ako elektronické publikovanie, grafický dizajn digitálnych médií. Spoločne majú vytvoriť komplexné teoretické vedomosti v odbore grafik digitálnych médií, na ktoré nadväzuje výučba predmetu odborný výcvik.

Obsah učiva sa delí do 2, 3 a 4. ročníka.

V 2. ročníku sú celky zamerané na osvojenie základov o animačných sekvenciách zaraďovaných do stránok na zvýšenie ich príťažlivosti, tvorba pohyblivých bannerov nachádzajúcich sa na webe. Žiaci si postupne osvoja vedomosti o spracovaní animácie s použitím pokročilých prvkov programu Adobe Flash Professional CS5. Zamerajú sa na interaktívne možnosti programu a na získania základov vo využívaní skriptovacieho jazyka ActionSript, a vytváranie jednoduchých aplikácii. Oboznámia sa aj s optimalizáciou pre konečný výstup.

3. ročník je zameraný na spracovanie videa a zvuku v programe Adobe Premiere CS5 (video) a Adobe Soundbooth CS5 (zvuk). Žiaci sa naučia pracovať s rôznymi formátmi videa, jeho zakladnú a pokročilú editáciu (strih, efekty, titulky, kľúčovanie...) a export do rôznych formátov, vrátane finalizácie videa na DVD /Adobe Encore CS5. Naučia sa nahrávať zvukove stopy, následne ich upravovať - mix a mastering. Finálnu zvukovú nahrávku ďalej importujú do rôznych animačných a videospracujúcich programov.

Vo 4. ročníku je obsiahnuté učivo so zameraním na tvorbu 3D prvkov a stručným oboznámením s ich animáciou v programe 3Dmax.

---VIDEÁ a ANIMÁCIE ŠTUDENTOV----

 

ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVANIE

Učivo predmetu elektronické publikovanie oboznamuje žiakov so základmi elektronického publikovania informácií, so zameraním na tvorbu webových stránok a e-publikácií a naučí žiakov využívať počítač a vhodné programové vybavenie pre tvorbu digitálnych médií. Obsah učiva je rozdelený do troch ročníkov:

V druhom ročníku je učivo zamerané na základy tvorby webových stránok pomocou značkovacieho jazyka HTML. Žiaci sa oboznámia s fungovaním internetovej služby WWW, programom pre tvorbu webových stránok /ADOBE Dreamweawer CS5/, naučia sa vytvárať štruktúru dokumentu, hypertextové odkazy medzi webovými stránkami a vkladať grafické prvky do webovej stránky a vytvoriť jednoduché webové sídlo.

V treťom ročníku je učivo zamerané na pokročilejšie určovanie vzhľadu webových stránok pomocou jazyka štýlov. Žiaci sa oboznámia s nastavovaním vlastností písma a textu, vlastnosťami a umiestňovaním blokových prvkov stránky, ich využitím pri tvorbe layoutu webovej stránky, ako aj s tvorbou pokročilých navigačných a grafických prvkov webovej stránky. Učivo je zamerané aj na rozšírenie tvorby webových stránok o dynamické prvky. Žiaci sa oboznámia s vkladaním multimediálnych prvkov, ako sú animácie, video a zvuk, s tvorbou interaktívnych formulárov.

Vo štvrtom ročníku je učivo zamerané na automatizáciou tvorby webových stránok pomocou šablón a publikačných systémov, tvorbu a úpravu už existujúcich e-publikácií. Žiaci sa oboznámia so spracovaním textových a obrazových podkladov v zalamovacom programe, so špecifikami tvorby publikácií pre elektronické použitie, exportom publikácie do výstupného formátu, ako aj doplnením publikácie o navigačné prvky.

Výučba predmetu sa uskutočňuje v odbornej učebni s možnosťou veľkoplošnej projekcie z počítača, čím sa dosiahne lepšie pochopenie učiva a jeho rýchlejšie osvojenie ako aj možnosť diskusie o zobrazovanej projekcii.

 

GRAFICKÝ DIZAJN DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

Predmet Grafický dizajn digitálnych médií ponúka všeobecnú teóriu grafického dizajnu, ako aj poznatky potrebné pre tvorbu kvalitných grafických návrhov v ktorejkoľvek oblasti počítačovej grafiky ako sú základy kresby, a digitálnej fotografie.

Zmysel a obsah predmetu v 1.a 2. ročníku vo výtvarnej príprave. V prvých ročníkoch sa žiaci naučia cez poznávanie výtvarných prostriedkov a materiálov, základných prvkov a zákonitostí kompozície upraviť výtvarné prvky v obrazovej kompozícii, abecede nevyhnutnej k pochopeniu zložitej problematiky grafickej úpravy tlačových a digitálnych médií. V druhom ročníku pracujú žiaci s písmom, poznávajú jeho základné znaky, získavajú k nemu vzťah, venujú sa jeho abstrahovaniu, štylizácii v značke, logotype. Zoznamujú sa so základnými technikami umeleckej grafiky a ich využitím pri navrhovaní grafického dizajnu médií.

Učivo vo vyšších ročníkoch nadväzuje na výtvarnú prípravu a spolu s aplikovaním vedomostí a zručností získaných v odborných predmetoch aplikovaná výpočtová technika, polygrafia, digitálne médiá, sieťové komunikačné systémy, spracovanie obrazu, textu, sekvencií, i v ostatných odborných predmetoch a v odbornom výcviku sa žiaci v predmete oboznamujú s princípmi práce výtvarníka – upravovateľa tlačovín, i výtvarníka tvorcu digitálnych médií. Vedomosti a zručnosti získané pri práci so základnými výtvarnými prvkami a ich úprave v kompozícii učia sa aplikovať v kompozícii tlačových i digitálnych médií, naučia sa estetické pravidlá a zákonitosti grafickej úpravy tlačových i digitálnych médií, ako navrhnúť tlačovinu spĺňajúcu všetky základné funkcie dobre, esteticky, zrozumiteľne, efektívne upravených informačných a komunikačných médií. Predmet rozvíja schopnosť samostatne a tvorivo zvládať náročné úlohy úpravy tlačovín, žiaci sa naučia rozumieť reči výtvarníka – zadávateľa - grafika, aby potom spolu s ním mohli priaznivo ovplyvniť kvalitu sprostredkovania ich spoločného diela – či už je to kniha, noviny, časopisy, ostatné polygrafické výrobky alebo digitálne médiá.

pismo jim mor grafika obalka_knihy font-kompzicia kniha-obalkapismografika
         jim mor  obalka_knihy font-kompzicia kniha-obalka
 
 

FIGURÁLNE KRESLENIE

Obsah predmetu v 1. a 2. ročníku tvoria kresebné štúdie od základných geometrických tvarov, predmetov, zátišia, drapérie, základných anatomických častí ľudského tela, krajiny a architektúry. Charakter kresby je zameraný na zdokonaľovanie v klasických postupoch kresby, pri budovaní kompozície, proporcií, stavbe priestoru a vytvárania formy. Predmet zahŕňa vedomosti o lineárnej perspektíve a jej uplatnenie v kresbe. Žiaci si osvoja rozličné spôsoby kresliarskeho vyjadrovania (škica, štúdia, záznam, koláž, frotáž...) a použitie rôznych kresliarskych materiálov.

atelier ruka_kresba bustaportret

V 3. a 4. ročníku, žiaci ťažia a rozvíjajú svoje zručnosti z predchádzajúcich ročníkov hlavne pri kresbe figúry. Umenie zobrazovať ľudské telo je úzko spojené s teoretickou a praktickou znalosťou vonkajších foriem ľudského tela. Tieto znalosti sú súčasťou anatómie pre výtvarníkov, ktorá skúma ľudské telo z hľadiska tvarov, proporcií a držania tela jeho pohybu. Ťažiskom sú kresebné štúdie ľudskej hlavy, častí ľudského tela, aktu, pohybu podľa živého modelu alebo použitím kvalitných sadrových odliatkov, to všetko v rozličných mierkach.

Súčasťou výučby je práca v teréne, plenér zameraný na kresbu krajiny a architektúry.

ruka-kresba busta-portret figura_leziaca figura figura_kresba 
 

ODBORNÝ VÝCVIK

Učivo odborného výcviku má špecifické postavenie v odbornej príprave. Vychádza z teoretickej prípravy, najmä zo špeciálnych odborných predmetov, ktoré sú východiskom pre obsahové zameranie učiva odborného výcviku. Praktický a činnostný charakter učiva vedie nielen k rozvoju senzomotorických zručností a ku zvládnutiu pracovných činností na potrebnej úrovni, ale aj upevňuje súbor už získaných teoretických vedomostí a súčasne motivuje žiakov v ďalšej teoretickej príprave. Činnostný charakter učiva kladie značné nároky nielen na pedagógov odbornej výchovy, ale najmä na materiálne zabezpečenie a organizáciu výučby.

 

 

Na úvodné učivo zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nadväzuje učivo venované nácviku najfrekventovanejších pracovných operácií a úkonov. Tým sa utvárajú predpoklady pre odborný rozvoj v závere prípravy a z časti aj predpoklady pre rozvoj adaptability absolventov v praxi. Učivo rozpracované v osnove predmetu preberá pedagóg odbornej výchovy so žiakmi priebežne počas školského roka predovšetkým formou spracovávania cvičných prác alebo zákaziek v závislosti od úrovne získaných pracovných návykov a pracovných zručností žiakov. V rámci spracovania cvičných prác a zákaziek majster odbornej výchovy formou výkladu, ukážky, predvedenia pracovnej operácie a precvičovania pracovných úkonov a postupov sledovania, hodnotenia a riadenia kvality postupne zaraďuje učivo z osnovy predmetu a to v závislosti na charaktere cvičnej práce alebo zákazky.

vektor-murar murarpamela_park iron-man bottle
murar portret-foto pamela_park iron-man bottlevektor-murar