SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Odborné predmety

PRIESTOROVÁ TVORBA

Učivo priestorovej tvorby poskytuje žiakom vedomosti a schopnosti účelne graficky aj priestorovo riešiť výstavné priestory v interiéri a exteriéri. Hlavná funkcia priestorovej tvorby je v utvrdzovaní asociácií medzi skutočným priestorom či tvarom objektu a jeho znázornením. Členenie a skladba predmetu sú podkladom pre ďalšie riešenia : grafické práce, inštalácie s použitím nových intermediálnych technológií. Obsah učebného predmetu priestorová tvorba úzko súvisí a nadväzuje na učivo predmetov technické kreslenie, praktické cvičenia, písmo, základy fotografovania. Vyžaduje sa samostatné, tvorivé reagovanie na dané úlohy, čím sa pestuje výtvarný prejav, cvičí predstavivosť a návrhové postupy. Rozpis učiva v učebnej osnove je rámcový a predpokladá tvorivú prácu vyučujúceho pri rozpise, konkretizácii a aktualizácii učiva.

 

POČÍTAČOVA GRAFIKA

Učivo predmetu počítačová grafika (spracovanie obrazu a textu) je zamerané na editáciu textových a obrazových predlôh, proces výroby informačných a grafických prvkov ktoré použijeme pri doplnení obsahu webovej stránky, prezentácie alebo e-publikácie. Obsah učiva má úzke medzipredmetové vzťahy s ostatnými odbornými predmetmi a spoločne vytvárajú komplexné teoretické odborné vedomosti pre reálnu grafickú produkciu, ktoré sú ďalej rozvíjané v rámci praktických činností odborného výcviku.

Tematický obsah učiva je rozdelený do výukových celkov 1., 3. a 4. ročníka.

V 1. ročníku sú témy zamerané na osvojenie základných editačných postupov v bitmapovom editore /ADOBE Photoshop CS5/ pri spracovaní obrazových a textových predlôh a teoretických vedomostí a praktických znalostí práce so skenerom pri digitalizácii textového a grafického obsahu do finálneho výstupu.

V 3. ročníku si žiaci osvoja teoretické vedomosti a praktické znalosti editácie vo vektorovom editore /ADOBE Illustrator CS5/, prípravu obsahovej náplne svojich grafických zadaní základnými postupmi vektorového kreslenia a širšie využitie týchto znalostí v oblasti praktickej produkcie počítačovej grafiky.

V 4. ročníku sú v učive obsiahnuté pokročilé techniky a postupy editácii v bitmapovom a vektorovom editore ktoré doplňujú učivo predchádzajúcich ročníkov a kompletizujú základnú vedomostnú a znalostnú výbavu pre spracovanie počítačovej grafiky pre všetky druhy finálnych výstupov.

 

NAVRHOVANIE

Učivo vyučovacieho predmetu navrhovanie poskytuje žiakom náležité vedomosti a zručnosti v oblasti špeciálnych metód prác návrhára, rozvíja samostatnú tvorivú aktivitu žiakov a vedie ich k originálnemu riešeniu zadanej úlohy. Obsah učebného predmetu navrhovanie nadväzuje na učivo predmetov výtvarná príprava,   technológia, technické kreslenie a úzko súvisí s predmetom praktické cvičenia. Pri realizácii praktických úloh žiaci uplatňujú svoje schopnosti práce na počítači v grafických programoch. Rozpis učiva v učebnej osnove je rámcový a predpokladá tvorivú prácu vyučujúceho pri rozpise, konkretizácii a aktualizácii učiva.

VÝTVARNÁ PRÍPRAVA

Úlohou vyučovacieho predmetu výtvarná príprava je v 1.ročníku umožniť žiakom získať poznatky o základných prvkoch výtvarného jazyka, prostriedkoch výstavby a kompozície a zručnosť pri ich používaní. V 2. ročníku sa venuje pozornosť súhrnným kompozičným cvičeniam, ktoré vyúsťujú do fantazijno-koncepčných štúdií, smerujúcich k rozvíjaniu predstavivosti v oblasti danej technológie. Súčasne sa žiaci vedú k poznávaniu obsahu a formy umeleckého diela a k ich analýze. Obsah učebného predmetu výtvarná príprava úzko súvisí s učivom predmetov dejiny výtvarnej kultúry, technickým kreslením, písmom, figurálnym kreslením, praktickými cvičeniami. Na predmet výtvarná príprava nadväzuje predmet navrhovanie. Rozpis učiva v učebnej osnove je rámcový a predpokladá tvorivú prácu vyučujúceho pri rozpise, konkretizácii a aktualizácii učiva.

 

FIGURÁLNE KRESLENIE

Obsah predmetu v 1. a 2. ročníku tvoria kresebné štúdie od základných geometrických tvarov, predmetov, zátišia, drapérie, základných anatomických častí ľudského tela, krajiny a architektúry. Charakter kresby je zameraný na zdokonaľovanie v klasických postupoch kresby, pri budovaní kompozície, proporcií, stavbe priestoru a vytvárania formy. Predmet zahŕňa vedomosti o lineárnej perspektíve a jej uplatnenie v kresbe. Žiaci si osvoja rozličné spôsoby kresliarskeho vyjadrovania (škica, štúdia, záznam, koláž, frotáž...) a použitie rôznych kresliarskych materiálov.

atelier ruka_kresba busta

V 3. a 4. ročníku, žiaci ťažia a rozvíjajú svoje zručnosti z predchádzajúcich ročníkov hlavne pri kresbe figúry. Umenie zobrazovať ľudské telo je úzko spojené s teoretickou a praktickou znalosťou vonkajších foriem ľudského tela. Tieto znalosti sú súčasťou anatómie pre výtvarníkov, ktorá skúma ľudské telo z hľadiska tvarov, proporcií a držania tela jeho pohybu. Ťažiskom sú kresebné štúdie ľudskej hlavy, častí ľudského tela, aktu, pohybu podľa živého modelu alebo použitím kvalitných sadrových odliatkov, to všetko v rozličných mierkach.

Súčasťou výučby je práca v teréne, plenér zameraný na kresbu krajiny a architektúry.

 

PÍSMO

Úlohou vyučovacieho predmetu písmo je umožniť žiakom získať poznatky o význame písma, oboznámiť sa s jeho historickým vývojom a estetickými hodnotami. Žiaci získajú zručnosť v písaní a rysovaní písma a v jeho aplikácii vo svojom odbore. Obsah učebného predmetu písmo súvisí s predmetom výtvarná príprava. Pripravuje žiakov pre predmet navrhovanie. Rozpis učiva v učebnej osnove je rámcový a predpokladá tvorivú prácu vyučujúceho pri rozpise, konkretizácii a aktualizácii učiva.

 

DEJINY VÝTVARNEJ KULTÚRY

Vzdelávanie v oblasti dejín výtvarnej kultúry má v odbore grafiky digitálnych médií svoje významné miesto, nakoľko plní popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania. Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti dejín umenia, resp. dizajnu. Všeobecným cieľom umelecko-historického vzdelávania je výchova premýšľavého človeka, ktorý bude vedieť rozpoznať charakteristické znaky jazyka diel výtvarnej kultúry a bude schopný použiť nadobudnuté vedomosti v odbornej praxi a v bežnom živote (pri riešení grafických úloh, v tvorivej činnosti, v ďalšom štúdiu, v osobnom živote, vo voľnom čase, a pod.).

Základné vedomosti z oblasti dejín umenia tvoria významnú súčasť všeobecnej vzdelanosti. Vedú žiakov k pochopeniu vzťahov v spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach a ich súvislosť s tvorbou v oblasti výtvarného umenia. Úlohou predmetu dejiny výtvarnej kultúry je podať prehľad o základných historických, výtvarných a estetických zákonitostiach vo vývoji ľudskej spoločnosti. Ťažiskom je poznávanie špecifík jazyka a charakteru diel výtvarnej kultúry. Výber výtvarných smerov, tvorcov a ich diel sa obmedzuje len na najdôležitejšie a najtypickejšie. Predmet spolu s konkrétnymi a so všeobecnými poznatkami vytvára u žiakov schopnosť hodnotiť problémy danej doby, súčasného sveta, ich výtvarnej kultúry a orientácie v nich.

Vzdelávanie v oblasti dejín umenia sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného myslenia a vlastnej tvorby. Poskytuje žiakom ucelený systém poznatkov, ktoré im umožňujú štúdium daného odboru i uplatnenie v praxi a slúži ako základ pre ich ďalšie vzdelávanie.

 

TECHNICKÉ KRESLENIE

Úlohou vyučovacieho predmetu technické kreslenie je umožniť žiakom získať vedomosti a zručnosti v grafickom riešení rovinných a priestorových výtvarných a dizajnérskych úloh. Má rozvíjať a utvrdzovať priestorovú predstavivosť, utvárať asociácie medzi skutočným tvarom zobrazovaného objektu, či priestoru a jeho znázornením. Obsah učebného predmetu nadväzuje na učivo predmetu matematika. Medzipredmetové vzťahy sú k predmetom výtvarná príprava, prax, navrhovanie. Rozpis učiva v učebnej osnove je rámcový a predpokladá tvorivú prácu vyučujúceho pri rozpise, konkretizácii a aktualizácii učiva.

 

PRAKTICKÉ CVIČENIE

Obsahom predmetu je postupnými úlohami – zadaniami naučiť študentov samostatne tvorivo myslieť, pripraviť ich na teoretické i praktické zvládnutie realizačného procesu zadanej úlohy. Žiaci si vytvárajú trvalé pracovné zručnosti, ktoré sa spätne uplatňujú pri riešení výtvarných návrhov. V nižších ročníkoch sa žiaci v nadväznosti na technológiu učia prakticky spracovať základné materiály, vytvárať jednoduché trojdimenzionálne útvary ako výsledný efekt skúšok práce s materiálmi. Učia sa vytvárať základné formy pre odlievanie tvarov. Vo vyšších ročníkoch riešia komplexné zadania  pre plošné a priestorové pútače v rámci rôznych technologických postupov. Predmet úzko súvisí s predmetom navrhovanie.