SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Daňové služby - vyššie odborné externé štúdium

2- ročné vyššie odborné štúdium

(pre absolventov stredných odborných škôl s ekonomickým zameraním)

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 2- ročné vyššie odborné štúdium

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok, záujemca o štúdium musí mať základy ekonomiky a účtovníctva (ukončenú strednú školu s ekonomickým zameraním)
Forma štúdia: externá (štvrtky od 15:30, minimálne dve soboty mesačne)
Spôsob ukončenia štúdia: obhajoba diplomovej práce, možnosť získať certifikát z účtovnického softvéru KROS

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: absolventský diplom, s právom používať titul "diplomovaný špecialista" so skratkou DiS.
 

Priebeh štúdia:

Obsah štúdia sa zameriava na získanie potrebných vedomostí a zručností na vykonávanie činností v odbore daňové služby a na vykonávanie poradenských činností pre stredný a vrcholový manažment v rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách.

 Odborné predmety študijného odboru:
Cudzojazyčná obchodná korešpondencia, spoločenská komunikácia, právo, ekonomika podniku, daňovníctvo, cvičenia z daňovníctva, aplikovaný software, obchodná korešpondencia, personálna práca a mzdy, finančná analýza, finančná matematika, ekonomické poradenské služby v cvičnej firme, cvičenia z matematiky, finančné plánovanie.

Cieľom špecializačného pomaturitného štúdia je umožniť absolventom stredných odborných škôl získať špecializované odborné vedomosti , zručnosti a návyky dôležité pre poradenskú odbornú činnosť.

Výučba účtovníctva prebieha v softvére KROS ( Alfa - jednoduché účtovníctvo, Omega - podvojné účtovníctvo, Olymp - mzdy a personalistika).
 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Učebný plán štúdia pružne reaguje na zmeny v ekonomike, vo fiškálnej politike štátu, v daňovej legislatíve a na vývoj dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch na trhu práce v príslušnom regióne zaradením špecifických odborných predmetov.

 
Typ a charakter získaného vzdelania vzhľadom na obsah, metódy a formy štúdia vytvára predpoklady aj pre samostatné podnikateľské aktivity absolventa v oblasti finančného poradenstva a účtovníctva.
 


Certifikát KROS pre študentov

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 ALFA plus - jednoduché účtovníctvo

 OMEGA - podvojné účtovníctvo

 OLYMP - mzdy a personalistika

Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním.

Študent na profesionálnej úrovni zvládali úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.

 


 

Možnosť uplatnenia v praxi:

Špecializované pomaturitné štúdium umožňuje získať vedomosti a zručnosti vrátane nových poznatkov potrebných pre vykonávanie podnikateľských činností pri ekonomických činnostiach manažmentu podnikov a vedenia inštitúcií.

Štúdium umožňuje jeho absolventom uplatniť sa v zodpovedajúcom povolaní rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách štátnej správy, kde sa v prevládajúcej miere vyžaduje schopnosť samostatnej praktickej činnosti s vyššou úrovňou teoretickej prípravy. Absolvent špecializovaného pomaturitného štúdia ukončením absolventskou skúškou získava odbornú kvalifikáciu v študijnom odbore daňové služby na úrovni vyššieho odborného vzdelania ( § 8 ods.3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl – školský zákon ) v znení neskorších predpisov.

Absolvent je zároveň schopný aplikovať konkrétne stanovené ciele hospodárskej politiky, práva a daní do podnikateľskej praxe vrátane využitia vedomostí z oblasti ekonomických vied , s dôrazom na dobrú orientáciu v oblasti daní.

Zároveň je pripravený na pokračovanie v štúdiu na ekonomickej univerzite a odboroch vysokých škôl s ekonomickým zameraním.