SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Talentové skúšky 30.3.2017

 

 

           Termín talentovej skúšky pre študijné odbory obchodná akadémia - bilingválne štúdium a dizajn - grafický a priestorový dizajn v 1. kole prijímacieho konania je stanovený na  30. marca 2017 (štvrtok).

 

1./ Uchádzači o štúdium odboru  6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium vykonajú talentovú skúšku písomnou formou z anglického jazyka. Test bude zameraný na posúdenie predpokladov v jazykovednej oblasti.

V prípade, že uchádzač o štúdium je žiakom 8. ročníka, a teda neabsolvoval testovanie, body za túto časť prijímacej skúšky sa násobia koeficientom 1,67.

Maximálny počet bodov za test je 20.

 

>>>>>> BEZPLATNÝ prípravný kurz na talentové skúšky obchodná akadémia-bilingválne štúdium

             Termín prípravného kurz: 21.03.2017 (utorok)

 

 

2./ Uchádzači o štúdium odboru  8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn vykonajú talentovú skúšku kresbou zátišia a v deň konania skúšky predložia na riaditeľstve školy 5 vlastných výtvarných prác. Práce majú byť vyhotovené vo formáte A5 až A3 a pripravené ľubovoľnou technikou (kresba, grafika, maľba...). Práce možno odovzdať aj v elektronickej podobe.

Práce posúdi odborná komisia, ktorá udelí maximálne 20 bodov.

Maximálny počet bodov za tieto časti prijímacej skúšky je 20.

 

>>>>>> BEZPLATNÝ prípravný kurz na talentové skúšky dizajn - grafický a priestorový

              Termín prípravného kurzu: 18.02.2017 (sobota)