SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Podávanie prihlášok na denné štúdium šk. r. 2022/23

 

Podávanie prihlášky je možné elektronicky prostredníctvom školského informačného systému EduPage alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

 

Zákonný zástupca podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy v termíne do 20. marca 2022.

 

 

Údaje potrebné k prihláseniu na Súkromnú strednú odbornú školu ekonomicko-technickú:

 

EDU ID školy

  100014940

Názov školy

  Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická

 

 

  Kód študijného odboru

  Názov študijného odboru

  6317M74

  obchodná akadémia-bilingválne štúdium

  3447K00

  grafik digitálnych médií

  2682K00

  mechanik počítačových sietí

 

Zákonný zástupca na prihláške uvedie v poradí podľa záujmu:

  • najviac dva netalentové odbory,
  • najviac dva talentové odbory.

Poradie záujmu je pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl informačné, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

Povinnými prílohami prihlášky sú:

  1. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky (predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami),
  2. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti, predkladá len uchádzač so zmenenoupracovnou schopnosťou,
  3. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecného lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením,
  4. Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, tkorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slove (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenia žiaka uvedené na prihláške,
  5. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

V prípade uchádzača so ŠVVP, ktorý je vedený na ZŠ ako začlenený (integrovaný) je potrebné, aby sa zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s podmienkami vzdelávania žiakov so ŠVVP jednotlivých študijných odborov na našej škole a individuálne konzultoval druh ŠVVP so zástupkyňou riaditeľky (RNDr. Zuzana Nagyová, 055/67 19 300) v termíne do 28. februára 2022. Škola si vyhradzuje právo dať posúdiť kontaktnej psychologičkeSSOŠ ekonomicko-technickej, Postupimská 37 v Košiciach vhodnosť vzdelávania v zvolenom odbore na základe doloženej dokumentácie (aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení) a či dokáže vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom odbore.

Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP priloží k prihláške na štúdium nasledovné doklady:

  • aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálnom pedagogickom vyšetrení, nie staršiu ako dva roky, vrátane odporúčaní na úpravu prijímacích skúšok,
  • žiadosť o úpravu prijímacích skúšok.

 

Ak sa na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2022/2023, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

 

Záujemcovia o štúdium sa môžu informovať o podmienkach štúdia na telefónnom čísle 055/6719300 alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na ssos.kosice@gmail.com.