SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

oabil
mps
2pomgrafik
  LETNÁ DOVOLENKA:
  od 11.7. do 21.8.22 Kontaktujte nás e-mailom: ssos.kosice@gmail.com
  Pomaturitné denné štúdium šk. r. 2022/23:
  GRAFIK digitálnych médií, prihlášky do 31.08.22

  Škola začala svoju činnosť s účinnosťou od 1. septembra 2000 (na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 384/99-45 z roku 1999) ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania sú v súčasnosti orientované ekonomicko-technickým smerom, čomu zodpovedá aj technické vybevenie odborných učební.  

  Partneri