SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Služby v cestovnom ruchu

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium pre pracujúcich

 

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

Podmienky prijatia: prijímacie skúšky

prihlaska_na_studium_v_strednej_skole_a_pokyny_na_vyplnovanie_formularu.pdf [ 771.6 KB ]


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

 

Uplatnenie a profil absolventov

Celková charakteristika absolventa

 • absolvent študijného odboru 6355 6 služby v cestovnom ruchu je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických a technologických činností služieb spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií v tuzemskom a zahraničnom cestovnom ruchu a v ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Po absolvovaní praxe v zmysle živnostenského zákona môže pracovať ako samostatný podnikateľ v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu.
 • po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností v cestovných kanceláriách, v agentúrach, v rekreačných a kúpeľných zariadeniach, v turistických informačných centrách, v marketingových činnostiach a v príprave a organizačnom zabezpečení programov a trás zájazdových skupín doma i v zahraničí ako aj v materiálnom a finančnom zabezpečovaní akcií.

Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky:

 • V oblasti odborného vzdelania absolvent pozná/má:
  • základné ekonomické pojmy a princípy, orientáciu v makroekonomických javoch, v podmienkach trhovej ekonomiky;
  • pohyb kapitálu a majetku v činnostiach podnikateľských subjektov služieb cestovného ruchu
  • organizačnú štruktúru stravovacích, ubytovacích a dopravných služieb;
  • zameranie a úlohy cestovných kancelárií, agentúr, turistických informačných centier, kúpeľných prevádzok, zmenární;
  • prehľad o poistení v cestovnom ruchu a o pasových, vízových a colných službách;
  • zásady vykonávania sprievodcovskej činnosti;
  • postupy jednoduchého a podvojného účtovníctva, kalkulácií a štatistiky v oblasti služieb cestovného ruchu;
  • základné právne normy;
  • možnosti registrácie a prevádzkovania živností
  • účelné využívanie informačno-komunikačných technológií;
  • poznatky z geografie cestovného ruchu, charakteristiky hlavných centier a oblastí cestovného ruchu u nás i vo svete;
  • aktuálne potreby rozvoja cestovného ruchu;
 • Nadobudnuté zručnosti absolventa:
  • riešiť ekonomické a technologické úlohy a vyvodiť závery;
  • posúdiť ekonomické javy, určovať ciele, prostriedky a postupy práce;
  • uplatňovať marketingové nástroje, orientované na cestovný ruch v podnikaní
  • prezentovať jednotlivé druhy služieb cestovného ruchu rôznymi prostriedkami;
  • vyhodnocovať náklady a výnosy, štruktúru majetku a kapitálu firmy, cestovnej kancelárie
  • navrhnúť programy zájazdov a pobytov u nás i do zahraničia vrátane kalkulácie;
  • analyzovať trh cestovného ruchu a určovať marketingovú stratégiu v rámci podnikateľských plánov
  • využívať poznatky z technológie stravovacích, ubytovacích, dopravných a ďalších služieb v cestovnom ruchu;
  • pracovať s kartografickým materiálom;
  • riešiť problémy a problémové situácie s využitím numerických aplikácií v rámci informačných technológií a práce s informáciami
  • spracovať účtovnú agendu podniku služieb cestovného ruchu vo vybranom ekonomickom softvére;
  • uplatňovať znalosť bankovej sústavy, bankových a zmenárenských operácií
  • pracovať so základnými tarifami vo všetkých druhoch dopravy;
  • vypracovať obchodné a úradné písomnosti v slovenskom aj cudzom jazyku;
  • ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomností;
  • uplatňovať zásady racionalizácie administratívy v podnikoch služieb cestovného ruchu;
  • pracovať s originálmi tlačív, formulárov, právnych noriem a odbornou literatúrou;
  • aplikovať pravidlá spoločenského správania s etickým zreteľom základov psychológie a komunikácie na vysokej spoločenskej úrovni, s uplatňovaním prívetivosti, ochoty a úcty k odberateľom služieb a parterom.

Učebný plán je koncipovaný tak, aby umožňoval žiakom získať širšie odborné vzdelanie, ktoré by im umožnilo po ukončení štúdia lepšie sa uplatniť na trhu práce, ako aj bezproblémové pokračovanie v štúdiu na VŠ.

Naše zmluvné pracoviská: Doubletree by Hilton Košice, Hotel Yasmin Košice, Gloria Palac Košice.

 

2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Forma štúdia: denná, externá, diaľková
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z odborných predmetov

 

Uplatnenie a profil absolventov

Celková charakteristika absolventa

 • absolvent študijného odboru 6355 6 služby v cestovnom ruchu je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických a technologických činností služieb spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií v tuzemskom a zahraničnom cestovnom ruchu a v ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Po absolvovaní praxe v zmysle živnostenského zákona môže pracovať ako samostatný podnikateľ v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu.
 • po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností v cestovných kanceláriách, v agentúrach, v rekreačných a kúpeľných zariadeniach, v turistických informačných centrách, v marketingových činnostiach a v príprave a organizačnom zabezpečení programov a trás zájazdových skupín doma i v zahraničí ako aj v materiálnom a finančnom zabezpečovaní akcií.

Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky:

 • V oblasti odborného vzdelania absolvent pozná/má:
  • základné ekonomické pojmy a princípy, orientáciu v makroekonomických javoch, v podmienkach trhovej ekonomiky;
  • pohyb kapitálu a majetku v činnostiach podnikateľských subjektov služieb cestovného ruchu
  • organizačnú štruktúru stravovacích, ubytovacích a dopravných služieb;
  • zameranie a úlohy cestovných kancelárií, agentúr, turistických informačných centier, kúpeľných prevádzok, zmenární;
  • prehľad o poistení v cestovnom ruchu a o pasových, vízových a colných službách;
  • zásady vykonávania sprievodcovskej činnosti;
  • postupy jednoduchého a podvojného účtovníctva, kalkulácií a štatistiky v oblasti služieb cestovného ruchu;
  • základné právne normy;
  • možnosti registrácie a prevádzkovania živností
  • účelné využívanie informačno-komunikačných technológií;
  • poznatky z geografie cestovného ruchu, charakteristiky hlavných centier a oblastí cestovného ruchu u nás i vo svete;
  • aktuálne potreby rozvoja cestovného ruchu;
 • Nadobudnuté zručnosti absolventa:
  • riešiť ekonomické a technologické úlohy a vyvodiť závery;
  • posúdiť ekonomické javy, určovať ciele, prostriedky a postupy práce;
  • uplatňovať marketingové nástroje, orientované na cestovný ruch v podnikaní
  • prezentovať jednotlivé druhy služieb cestovného ruchu rôznymi prostriedkami;
  • vyhodnocovať náklady a výnosy, štruktúru majetku a kapitálu firmy, cestovnej kancelárie
  • navrhnúť programy zájazdov a pobytov u nás i do zahraničia vrátane kalkulácie;
  • analyzovať trh cestovného ruchu a určovať marketingovú stratégiu v rámci podnikateľských plánov
  • využívať poznatky z technológie stravovacích, ubytovacích, dopravných a ďalších služieb v cestovnom ruchu;
  • pracovať s kartografickým materiálom;
  • riešiť problémy a problémové situácie s využitím numerických aplikácií v rámci informačných technológií a práce s informáciami
  • spracovať účtovnú agendu podniku služieb cestovného ruchu vo vybranom ekonomickom softvére;
  • uplatňovať znalosť bankovej sústavy, bankových a zmenárenských operácií
  • pracovať so základnými tarifami vo všetkých druhoch dopravy;
  • vypracovať obchodné a úradné písomnosti v slovenskom aj cudzom jazyku;
  • ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomností;
  • uplatňovať zásady racionalizácie administratívy v podnikoch služieb cestovného ruchu;
  • pracovať s originálmi tlačív, formulárov, právnych noriem a odbornou literatúrou;
  • aplikovať pravidlá spoločenského správania s etickým zreteľom základov psychológie a komunikácie na vysokej spoločenskej úrovni, s uplatňovaním prívetivosti, ochoty a úcty k odberateľom služieb a parterom.


Učebný plán je koncipovaný tak, aby umožňoval žiakom získať širšie odborné vzdelanie, ktoré by im umožnilo po ukončení štúdia lepšie sa uplatniť na trhu práce, ako aj bezproblémové pokračovanie v štúdiu na VŠ.

 

3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium pre pracujúcich

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Forma štúdia: denná, večerná, diaľková, individuálna
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška


Uplatnenie a profil absolventov

Celková charakteristika absolventa

 • - absolvent študijného odboru 6355 6 služby v cestovnom ruchu je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických a technologických činností služieb spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií v tuzemskom a zahraničnom cestovnom ruchu a v ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Po absolvovaní praxe v zmysle živnostenského zákona môže pracovať ako samostatný podnikateľ v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu.
 • - po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností v cestovných kanceláriách, v agentúrach, v rekreačných a kúpeľných zariadeniach, v turistických informačných centrách, v marketingových činnostiach a v príprave a organizačnom zabezpečení programov a trás zájazdových skupín doma i v zahraničí ako aj v materiálnom a finančnom zabezpečovaní akcií.

Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky:

 • V oblasti odborného vzdelania absolvent pozná/má:
  • základné ekonomické pojmy a princípy, orientáciu v makroekonomických javoch, v podmienkach trhovej ekonomiky;
  • pohyb kapitálu a majetku v činnostiach podnikateľských subjektov služieb cestovného ruchu
  • organizačnú štruktúru stravovacích, ubytovacích a dopravných služieb;
  • zameranie a úlohy cestovných kancelárií, agentúr, turistických informačných centier, kúpeľných prevádzok, zmenární;
  • prehľad o poistení v cestovnom ruchu a o pasových, vízových a colných službách;
  • zásady vykonávania sprievodcovskej činnosti;
  • postupy jednoduchého a podvojného účtovníctva, kalkulácií a štatistiky v oblasti služieb cestovného ruchu;
  • základné právne normy;
  • možnosti registrácie a prevádzkovania živností
  • účelné využívanie informačno-komunikačných technológií;
  • poznatky z geografie cestovného ruchu, charakteristiky hlavných centier a oblastí cestovného ruchu u nás i vo svete;
  • aktuálne potreby rozvoja cestovného ruchu;
 • Nadobudnuté zručnosti absolventa:
  • riešiť ekonomické a technologické úlohy a vyvodiť závery;
  • posúdiť ekonomické javy, určovať ciele, prostriedky a postupy práce;
  • uplatňovať marketingové nástroje, orientované na cestovný ruch v podnikaní
  • prezentovať jednotlivé druhy služieb cestovného ruchu rôznymi prostriedkami;
  • vyhodnocovať náklady a výnosy, štruktúru majetku a kapitálu firmy, cestovnej kancelárie
  • navrhnúť programy zájazdov a pobytov u nás i do zahraničia vrátane kalkulácie;
  • analyzovať trh cestovného ruchu a určovať marketingovú stratégiu v rámci podnikateľských plánov
  • využívať poznatky z technológie stravovacích, ubytovacích, dopravných a ďalších služieb v cestovnom ruchu;
  • pracovať s kartografickým materiálom;
  • riešiť problémy a problémové situácie s využitím numerických aplikácií v rámci informačných technológií a práce s informáciami
  • spracovať účtovnú agendu podniku služieb cestovného ruchu vo vybranom ekonomickom softvére;
  • uplatňovať znalosť bankovej sústavy, bankových a zmenárenských operácií
  • pracovať so základnými tarifami vo všetkých druhoch dopravy;
  • vypracovať obchodné a úradné písomnosti v slovenskom aj cudzom jazyku;
  • ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomností;
  • uplatňovať zásady racionalizácie administratívy v podnikoch služieb cestovného ruchu;
  • pracovať s originálmi tlačív, formulárov, právnych noriem a odbornou literatúrou;
  • aplikovať pravidlá spoločenského správania s etickým zreteľom základov psychológie a komunikácie na vysokej spoločenskej úrovni, s uplatňovaním prívetivosti, ochoty a úcty k odberateľom služieb a parterom.