SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Školský psychológ

 

Mgr. Simona BALLA

Hlavné úlohy školského psychológa:

1. poskytuje poradenstvo a konzultácie pri vzniknutých problémoch v školskom prostredí a v procese výchovy a vzdelávania (žiaci so špecifickými potrebami, žiaci učiaci sa pod svoje možnosti, nemotivovaní žiaci...)

2. pomáha vytvárať a osvojovať si efektívny učebný štýl

3. sleduje osobnostný vývin žiakov

4. poskytuje podporu a pomoc pri zvládaní a riešení životných a študijných ťažkostí, pri výskyte nadmernej záťaže, stresu a trémy

5. skúma sociálnu klímu a sociálne vzťahy s cieľom vytvárania pozitívnej školskej klímy a optimálnych vzťahov v školskom prostredí

6. vytvára skupinové aktivity pre jednotlivé triedy s cieľom rozvoja sociálnych zručností

7. venuje sa prevencii v rôznych oblastiach

8. poskytuje priestor pre otvorenú komunikáciu, pričom získané informácie sú DÔVERNÉ!!!

 

Kontakt: tel: +421 902 736 669

               sisi.klemova@gmail.com