SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Projekty školy

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

IT AKADÉMIA:

Aj naša škola sa zapojila do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. Koordinátorkou akcií je RNDr. Janka Oravcová, PhD. Cieľom tohto projektu je implementovať nové požiadavky IT sektora do vzdelávacieho systému, vychádzajúc z perspektívnych požiadaviek trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navýšiť tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je ,,vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby modernej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT".

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

JA Slovensko – Aplikovaná ekonómia, Viac ako peniaze pre stredné školy:                              

Zapojenie žiakov našej školy do vzdelávacieho programu Junior Achievement im umožňuje aplikovať a spoznávať nové možnosti riešenia reálnych prípadových štúdií, ako aj zapojiť sa do rôznych diskusných fór.

Žiaci sa v priebehu štúdia zapájajú do dvoch vzdelávacích programov.

Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia im ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Jeho absolvovaním získavajú praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti sociálnych, pracovných, ale aj komunikačných kompetencií. Tento learning-by-doing program pozostáva z troch základných pilierv (teória, študenská firma a konzultant).

Vzdelávací program Viac ako peniaze pomáha zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov, učí ich zostatovať finančné plány pre ich budúcnosť. Vzdelávanie sa relizuje zážitkovou formou v spojení s aktivizačnými prvkami. Témy programu napomáhajú rozšíriť a umocniť schoponosti u žiakov, ktoré im napomôžu pri riešení praktických problémov a úloh.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice