SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Pedagógovia

Vedenie školy a pedagógovia

 

Vedenie školy

Zriaďovateľ školy: Mgr. Mášiková Jolana

Riaditeľka školy: Ing. Martina Ilišková

Zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie: RNDr. Nagyová Zuzana 

Zástupkyňa riaditeľky školy, ekonómka: Ing. Tímea Kisová

Ekonóm: Ing. Rudolf Mášik

 

Pedagógovia:

P. č.

Meno a priezvisko

1. Ing. Miroslava Bindasová
2. Ing. Adriana Čekanová

3.

Mgr. Róber Čeremeta

4. Olha Dakaliuk
5. Ing. Andrea Dolná

6.

Mgr. art. Radoslava Domonkoš-Macejová, materská dovolenka

7.

Mgr. Martina Freňáková, materská dovolenka

8.

Mgr. Lukáš Hricko

9.

Ing. Martina Ilišková

10.

Mgr. Ľubomír Kepič

11.

Mgr. Juraj Koščo

12.

Ing. Andrea Kovaľová

13.

PhDr. Marcel Leško

14.

Ing. Ľudmila Lojová

15.

Mgr. Andrej Mášik

16.

Ing. Martina Matúšová

17.

RNDr. Zuzana Nagyová

18.

RNDr. Janka Oravcová, PhD.

19.

Mgr. Jana Petrášová

20.

Mgr. Michaela Petríková

21.

Mgr. art. Vladimír Petruščák

22.

Mgr. Lenka Prigancová

23.

Mgr. Marcela Renčková

24.

Mgr. Lenka Rimárová

25.

Mgr. Viktória Sabadošová

26.

Mgr. art. Peter Suchanský

27.

Mgr. art. Katarína Šantová, PhD.

28.

Mgr. art. Ľubomír Štec

29.

Ing. Tomáš Tarajčák
 

30.

MVDr. Lenka Tomková, PhD.

31.

Mgr. Silvia Tóthová

32.

Mgr. Dominika Vandžurová, materská dovolenka
 

33.

Ing. Roman Žák

 

Predmetové komisie

 Mgr. Silvia Tóthová                            

 - vedúca PK všeobecnovzdelávacích predmetov

 - vedúca PK cudzích jazykov

 Ing. Andrea Kovaľová                                - vedúca PK odborných predmetov odborov obchodnej akadémie a manažment regionálneho cestovného ruchu
 MVDr. Lenka Tomková, PhD.  - vedúca PK odborných predmetov hotelovej akadémie
 Mgr. Ľubomír Kepič  - vedúci PK odborných predmetov odborov grafik digitálnych médií
 RNDr. Janka Oravcová, PhD.  - vedúca PK odborných predmetov odboru mechanik počítačových sietí