SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Podávanie prihlášok pre absolventov ZŠ do 1. roč. na šk.r. 2023/24:

Do 20. marca 2023 cez EduPage...

 

– zákonný zástupca neplnoletého žiaka podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy prostredníctvom školského informačného systému EduPage, resp. v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR podaním na pošte alebo osobne v riaditeľni školy spolu s prílohami,