SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ:

Obchodná akadémia bilingválna so zameraním na bankovníctvo a internetový marketing

 

Digitálne inovácie v štúdijnom odbore:

Odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium prešiel transformáciou a rozšíril v rámci svojich osnov využívanie informačno-komunikačných technológií v rôznych odborných oblastiach. Informačno-komunikačné technológie sú využívane v predmetoch: administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenia, ekonomické cvičenia, informatika, aplikovaná informatika, aplikovaná ekonómia a výchova k podnikaniu.

Transformáciou prešli aj učebné osnovy, kde sa zaradil nový odborný predmet:

  • Manažérske prezentačné zručnosti: navrhovania a spracovania dokumentov v kancelárskych systémoch, multimediálne a interaktívne práce

Inováciou prešiel aj predmet Manažment, kde je zahrnuté do výchovno-vzdelávacieho procesu využívanie IKT prostriedkov (Microsoft Office, Google dokumenty a portál Monday.com).

Študenti získajú rozšírene vedomosti a odborné zručnosti z rôznych oblasti obohatené o využívanie IKT, ktoré im pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice