SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Obchod a podnikanie

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ so zameraním na manažment obchodu a cestovného ruchu
3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium pre pracujúcich so zameraním na manažment obchodu a cestovného ruchu

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

Podmienky prijatia: prijímacie skúšky

prihlaska_na_studium_v_strednej_skole_a_pokyny_na_vyplnovanie_formularu.pdf [ 771.6 KB ]


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, možnosť získať certifikát KROS
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

 

Certifikát KROS pre študentov

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika

https://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Týmto certifikátom chceme dať našim študentom niečo naviac, aby na profesionálnej úrovni zvládali úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.

 

Uplatnenie absolventov

Cieľom odbornej zložky vzdelávania je vytvoriť vedomostné a zručnostné predpoklady absolventov školy uplatniť sa v rôznych oblastiach obchodných činností, v turistike a v cestovnom ruchu. Dôraz je kladený na rozvoj schopností žiakov aplikovať nadobudnuté odborné vedomosti so zameraním na:

 • manažment obchodu - aplikácia odborných vedomostí najmä v procese riešenia efektívneho zabezpečovania ekonomickej, obchodnej a podnikateľskej činnosti, realizácie marketingovej činnosti, uplatňovania manažérskych zručností, využívania a uplatňovania sociálnych ako aj právnych vedomostí s aplikáciou vedomostí a zručností z tovaroznalectva ...
 • manažment cestovného ruchu - realizácia odborných vedomostí najmä pri riešení efektívneho uskutočňovania činností súvisiacich s poskytovaním služieb cestovnými a turistickými informačnými kanceláriami a ich realizáciou, ako aj so spôsobmi ich riadenia a zabezpečenia ...

Učebný plán je koncipovaný tak, aby umožňoval žiakom získať širšie odborné vzdelanie, ktoré by im umožnilo po ukončení štúdia lepšie sa uplatniť na trhu práce, ako aj bezproblémové pokračovanie v štúdiu na VŠ.

 

2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl so zameraním na manažment obchodu a cestovného ruchu

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Forma štúdia: denná, externá, diaľková
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z odborných predmetov, možnosť získať certifikát KROS

 

Certifikát KROS pre študentov

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika

https://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Týmto certifikátom chceme dať našim študentom niečo naviac, aby na profesionálnej úrovni zvládali úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.

 

Uplatnenie absolventov

Cieľom odbornej zložky vzdelávania je vytvoriť vedomostné a zručnostné predpoklady absolventov školy uplatniť sa v rôznych oblastiach obchodných činností, v turistike a v cestovnom ruchu. Dôraz je kladený na rozvoj schopností žiakov aplikovať nadobudnuté odborné vedomosti so zameraním na:

 • manažment obchodu - aplikácia odborných vedomostí najmä v procese riešenia efektívneho zabezpečovania ekonomickej, obchodnej a podnikateľskej činnosti, realizácie marketingovej činnosti, uplatňovania manažérskych zručností, využívania a uplatňovania sociálnych ako aj právnych vedomostí s aplikáciou vedomostí a zručností z tovaroznalectva ...
 • manažment cestovného ruchu - realizácia odborných vedomostí najmä pri riešení efektívneho uskutočňovania činností súvisiacich s poskytovaním služieb cestovnými a turistickými informačnými kanceláriami a ich realizáciou, ako aj so spôsobmi ich riadenia a zabezpečenia ...

Učebný plán je koncipovaný tak, aby umožňoval žiakom získať širšie odborné vzdelanie, ktoré by im umožnilo po ukončení štúdia lepšie sa uplatniť na trhu práce, ako aj bezproblémové pokračovanie v štúdiu na VŠ.

 

3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium pre pracujúcich so zameraním na manažment obchodu a cestovného ruchu

Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok
Forma štúdia: večerná (externá), diaľková
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška, možnosť získať certifikát KROS

 

Certifikát KROS pre študentov

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika

https://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Študent na profesionálnej úrovni zvláda úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.

 


Uplatnenie absolventov

Študijný odbor umožní absolventovi:

 • vykonávať ekonomické činnosti vo všetkých typoch organizácií spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, marketingu, manažmentu, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia ...
 • zvládnutie odborných predmetov v oblasti organizácie bankovníctva, bankových operácií a peňažného obehu, vnútornej ekonomiky bánk a peňažných ústavov, medzinárodného platobného a zúčtovacieho styku, aktívneho ovládania výpočtovej techniky ...
 • získanie vzdelania, ktoré umožní absolventovi vykonávať ekonomické činnosti vo všetkých typoch organizácií, nielen v peňažných ústavoch a bankách, uplatniť sa vo všetkých formách podnikania v tuzemsku a v styku so zahraničím ...

Naše zmluvné pracoviská: Doubletree by Hilton Košice, Hotel Yasmin Košice, Gloria Palac Košice.

 

Variácie spôsobu diaľkového štúdia

 • Variant A: jedenkrát týždenne v popoludňajších hodinách
 • Variant B: dvakrát mesačne (v sobotu celodenná výuka)
 • Výber variantu A alebo B - podľa dohody