SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Kuchár

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

4 - ročné stredoškolské maturitné štúdium pre absolventov ZŠ

Podmienky prijatia: prijímacie skúšky

prihlaska_na_studium_v_strednej_skole_a_pokyny_na_vyplnovanie_formularu.pdf [ 771.6 KB ]


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplne stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

 

Silnou doménou školy je rozšírená výučba cudzích jazykov:
angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština, taliančina - podľa vlastného výberu. Výučbu angličtiny usmerňuje tím amerických lektorov. Naším predsavzatím je, aby absolvent školy plynule ovládal 2 – 3 cudzie jazyky. Schopnosť plynule komunikovať v cudzom jazyku uľahčí absolventom prístup k pracovným možnostiam na trhu práce v rámci Európskej únie ako aj v zámorí. K tomuto cieľu dopomôže žiakom popri priamej výučbe jazykov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu aj popoludňajšia činnosť žiakov usmerňovaná naším Vzdelávacím strediskom ako aj Školským strediskom záujmovej činnosti, kde žiaci formou konverzačných kurzov pod vedením našich i zahraničných lektorov môžu zdokonaliť sa v cudzom jazyku na najvyššej úrovni.

Žiaci počas štúdia absolvujú súvislú odbornú prax v stravovacích a ubytovacích zariadeniach, v reštauráciach a hoteloch, s ktorými má škola podpísanú zmluvu. Okrem tuzemskej praxe môžu žiaci po ukončení 3. ročníka absolvovať odbornú prax aj v zahraničí. (Švajčiarsko, Nemecko, Anglicko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Cyprus). Zahraničná odborná prax je prospešná pre žiakov tak z hľadiska odborného rastu, k prehĺbeniu ich odborných zručností, ako aj z hľadiska rozšírenia  komunikačných schopností žiakov v cudzom jazyku.

Žiaci sa aktívne zapájajú počas štúdia do súťaží, olympiád, študentskej odbornej činnosti (SOČ), kurzov (barmanské kurzy organizované lektormi Slovenskej asociácie barmanov a nápojárov), zúčastňujú sa rôznych gastronomických podujatí, výstav organizovaných v rámci nášho mesta, regiónu i v rámci medzinárodných podujatí.

Školské stredisko záujmovej činnosti zabezpečuje popri jazykových kurzoch aj účtovnícke a počítačové kurzy, v ktorých si žiaci môžu rozšíriť praktické znalosti z povinných predmetov ako je účtovníctvo, informatika, administratíva a korešpondencia, účtovníctvo na počítači. Kurzy poskytujeme nielen pre žiakov ale aj pre rodičov bezplatne. Všetky vzdelávacie kurzy poskytované školou sú akreditované Ministerstvom školstva SR ako aj medzinárodnou vzdelávacou spoločnosťou IES – London.

Škola zabezpečuje žiakom okrem záujmových krúžkov a vzdelávacích kurzov orientovaných na rozšírenie odborných znalostí žiakov  aj bezplatné doučovanie z jednotlivých predmetov počas celého štúdia (výber predmetov podľa potreby žiakov). Aj vďaka týmto metódam má žiak všetky predpoklady k tomu, aby úspešne napredoval vo výchovno-vzdelávacom procese a v konečnom dôsledku úspešne absolvoval záverečné maturitné skúšky.

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v esteticky upravenom príjemnom prostredí školy, v pozadí ktorej prebýva ukľudňujúca rodinná atmosféra privátnej školy.

Naše zmluvné pracoviská: Doubletree by Hilton Košice, Hotel Yasmin Košice, Gloria Palac Košice.

 

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru kuchár je kvalifikovaný odborný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním, schopný samostatne pracovať ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúra a technologické postupy bežných i náročných jedál, ovláda kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom.

Absolvent sa uplatní ako kuchár v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník. Má predpoklad ďalším štúdiom si zvyšovať klasifikáciu.