SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Podávanie prihlášok - pre žiakov ZŠ šk. r. 2024/25

 

Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025 bude organizované v súlade s § 62 až §71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z., zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súčasne v súlade s § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a doplnkov.

 

Harmonogram prijímacieho konania:

 

 • do 20. marca 2024 – zákonný zástupca neplnoletého žiaka podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy prostredníctvom školského informačného systému EduPage, resp. v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR podaním na pošte alebo osobne v riaditeľni školy spolu s prílohami,

 

 • 29. apríl 2024(30. apríl 2024)1. termín prijímacích skúšok v študijných odboroch, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (Obchodná akadémia-bilingválne štúdium),

 

 • 02. mája 2024 (03. mája 2024)1. termín prijímacích skúšok v študijnom odbore nevyžadujúcom overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania(Grafik digitálnych médií, Mechanik počítačových sietí),

 

 • 06. mája 2024 (07. mája 2024)2. termín prijímacích skúšok v študijných odboroch, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania(Grafik digitálnych médií, Mechanik počítačových sietí),

 

 • 09. mája 2024 (10. mája 2024)2. termín prijímacích skúšok, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania(Obchodná akadémia – bilingválne štúdium),

 

 • 17. mája 2024 – riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy, alebo na výveske školy.Rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium bude odoslané ibazákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu. Nebudú zasielané, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t.j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí resp. neprijatí na strednúškolu sa vo väčšej miere stane relevantným zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkovprijatia.

 

Nedoručenie potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole a rozhodnutie, ktorým bol žiak prijatý sa stáva neplatné. (podľa § 68 ods. 3. školského zákona).

 

 • do 22. mája 2024 (23:59 hod.)  – zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia). Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium podpisujú obaja zákonní zástupcovia!

 

 • Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Ak v 1. kole prijímacieho konania počet prijatých žiakov, ktorí doručili potvrdenie o nastúpení nedosiahne stanovený počet, riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok pre nenaplnený počet miest a toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 06. júna 2024. Termín 2. kola prijímacích skúšok pre nenaplnený počet miest je 18. jún 2024 (utorok).

 

Podávanie prihlášky je možné elektronicky prostredníctvom školského informačného systému EduPage alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

 

Zákonný zástupca podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy v termíne do 20. marca 2024.

 

Zákonný zástupca na prihláške uvedie v poradí podľa záujmu:

 • najviac dva netalentové odbory,
 • najviac dva talentové odbory.

Povinnými prílohami prihlášky sú:

 1. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky (predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami),
 2. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti, predkladá len uchádzač so zmenenoupracovnou schopnosťou,
 3. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecného lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením,
 4. Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenia žiaka uvedené na prihláške,
 5. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

V prípade uchádzača, ktorý je vedený na ZŠ s podpornými opatreniami je potrebné, aby sa zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s podmienkami vzdelávania žiakov s podpornými opatreniami vjednotlivých študijných odborov na našej škole a individuálne konzultoval danú skutočnosť so zástupkyňou riaditeľky (RNDr. Zuzana Nagyová, 055/67 19 300) v termíne do 28. februára 2024. Škola si vyhradzuje právo dať posúdiť kontaktnej psychologičkeSSOŠ ekonomicko-technickej, Postupimská 37 v Košiciach vhodnosť vzdelávania v zvolenom odbore na základe doloženej dokumentácie (aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení) a či dokáže vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom odbore.

Zákonný zástupca uchádzača s podpornými opatreniami priloží k prihláške na štúdium nasledovné doklady:

 • aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálnom pedagogickom vyšetrení, nie staršiu ako dva roky, vrátane odporúčaní na úpravu prijímacích skúšok,
 • žiadosť o úpravu prijímacích skúšok.

 

Údaje potrebné k prihláseniu na Súkromnú strednú odbornú školu ekonomicko-technickú:

 

EDU ID školy

100014940

Názov školy

Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická

 

 

Kód študijného odboru

Názov študijného odboru

6317M74

obchodná akadémia-bilingválne štúdium

3447K00

grafik digitálnych médií

2682K00

mechanik počítačových sietí

 

 

Záujemcovia o štúdium sa môžu informovať o podmienkach štúdia na telefónnom čísle 055/6719300, 0904 441 292 alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na ssos.kosice@gmail.com.

Podmienky prijímacieho konania prerokovala a schválila pedagogická rada školy 21.11.2022.

                                                                                                          

 

Ing. Martina Ilišková

                                                                                                           riaditeľka školy