SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Podávanie prihlášok - pre žiakov ZŠ šk. r. 2023/24

 

Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 bude organizované v súlade s § 62 až §71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z., zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súčasne v súlade s § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a doplnkov.

 

Harmonogram prijímacieho konania:

 

 • do 20. marca 2023 – zákonný zástupca neplnoletého žiaka podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy prostredníctvom školského informačného systému EduPage, resp. v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR podaním na pošte alebo osobne v riaditeľni školy spolu s prílohami,

 

 • 02. mája 2023 (03. mája 2023)1. termín prijímacích skúšok v študijných odboroch, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (Obchodná akadémia-bilingválne štúdium),

 

 • 04. mája 2023 (05. mája 2023)1. termín prijímacích skúšok v študijnom odbore nevyžadujúcom overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania(Grafik digitálnych médií, Mechanik počítačových sietí),

 

 • 09. mája 2023 (10. mája 2023 )2. termín prijímacích skúšok v študijných odboroch, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (Grafik digitálnych médií, Mechanik počítačových sietí),

 

 • 11. mája 2023 (12. mája 2023)2. termín prijímacích skúšok, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania(Obchodná akadémia – bilingválne štúdium),

 

 • 19. mája 2023 – riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy, alebo na výveske školy a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. V tomto termíne bude zákonný zástupca žiaka informovaný o rozhodnutí riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania,

 

 • do 24. mája 2023 (23:59 hod.)  – zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia). Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

 

 • Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Ak v 1. kole prijímacieho konania počet prijatých žiakov, ktorí doručili potvrdenie o nastúpení nedosiahne stanovený počet, riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok pre nenaplnený počet miest a toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 06. júna 2023. Termín 2. kola prijímacích skúšok pre nenaplnený počet miest je 20. jún 2023 (utorok).

 

Podávanie prihlášky je možné elektronicky prostredníctvom školského informačného systému EduPagealebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

 

Zákonný zástupca podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy v termíne do 20. marca 2023.

 

Zákonný zástupca na prihláške uvedie v poradí podľa záujmu:

 • najviac dva netalentové odbory,
 • najviac dva talentové odbory.

Povinnými prílohami prihlášky sú:

 1. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky (predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami),
 2. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti, predkladá len uchádzač so zmenenoupracovnou schopnosťou,
 3. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecného lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením,
 4. Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenia žiaka uvedené na prihláške,
 5. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

V prípade uchádzača so ŠVVP, ktorý je vedený na ZŠ ako začlenený (integrovaný) je potrebné, aby sa zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s podmienkami vzdelávania žiakov so ŠVVP jednotlivých študijných odborov na našej škole a individuálne konzultoval druh ŠVVP so zástupkyňou riaditeľky (RNDr. Zuzana Nagyová, 055/67 19 300) v termíne do 28. februára 2023. Škola si vyhradzuje právo dať posúdiť kontaktnej psychologičkeSSOŠ ekonomicko-technickej, Postupimská 37 v Košiciach vhodnosť vzdelávania v zvolenom odbore na základe doloženej dokumentácie (aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení) a či dokáže vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom odbore.

Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP priloží k prihláške na štúdium nasledovné doklady:

 • aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálnom pedagogickom vyšetrení, nie staršiu ako dva roky, vrátane odporúčaní na úpravu prijímacích skúšok,
 • žiadosť o úpravu prijímacích skúšok.

Počet prijímaných žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ekonomicko-technickej, Postupimská 37 v Košiciach zverejní počet žiakov v členení na jednotlivé študijné odbory a tieto zverejní na webovej stránke školy (www.ssoske.sk) do 31. marca 2023.

 

Údaje potrebné k prihláseniu na Súkromnú strednú odbornú školu ekonomicko-technickú:

 

 

EDU ID školy

100014940

Názov školy

Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická

 

 

Kód študijného odboru

Názov študijného odboru

6317M74

obchodná akadémia-bilingválne štúdium

3447K00

grafik digitálnych médií

2682K00

mechanik počítačových sietí

 

 

Záujemcovia o štúdium sa môžu informovať o podmienkach štúdia na telefónnom čísle 055/6719300 alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie na ssos.kosice@gmail.com.

Podmienky prijímacieho konania prerokovala a schválila pedagogická rada školy 20.01.2022.

                                                                                    Ing. Martina Ilišková

                                                                                                     riaditeľka školy