SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Platba školného

 

Súkromná stredná odborná škola je nezisková organizácia, ktorá všetky získané prostriedky vracia späť do výchovno - vzdelávacieho procesu. Našim cieľom je poskytnúť študentom kvalitné vzdelanie v nadštandardných vzdelávacích podmienkach (odborné učebne). Vzhľadom na to časť nákladov na prevádzku školy hradí priamo študent, resp. zákonný zástupca.

 

Školné sa platí:
- v hotovosti na SEKRETARIÁTE
- poštovou poukážkou
- bankovým prevodom na účet pobočky VÚB, a.s.:

číslo účtu: SK63 0200 0000 0013 9982 0557 ( VÚB )
var. symbol: rodné číslo
poznámka: MENO a PRIEZVISKO