SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Kritéria prijímania - pomaturitné štúdium

Kritéria prijímania na pomaturitné, špecializačné štúdium

pre školský rok 2023/2024

 

 

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ekonomicko-technickej, Postupimská 37 v Košiciach v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 20. 01. 2022 a so súhlasom zriaďovateľa školy  určuje tieto kritéria prijímacieho konania pre študentov do 1. ročníka pomaturitného, špecializačného štúdia na školský rok 2023/2024:

 

  1. V školskom roku 2023/2024 bude otvorená v každom z nasledovných študijných odborov jedna trieda  s maximálnym počtom žiakov 20:

 

Skupina A:

      6317 N  obchodná akadémia

3447 N grafik digitálnych médií

 

Skupina B:

6332 Q daňové služby  

 

  1. Na pomaturitné, špecializačné štúdium budú uchádzači, ktorí splnia nižšie uvedené podmienky, prijatí bez prijímacích skúšok.

 

  1. Na štúdium odborov skupiny A budú prijatí uchádzači, ktorí získali úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a túto skutočnosť dokladujú pri zápisepredloženímmaturitného vysvedčenia.

 

  1. Na štúdium odboru skupiny B budú prijatí uchádzači, ktorí získali úplné stredné odbornévzdelanie v študijnom odbore skupiny 63 a 64 ekonomika a organizácia, obchod a služby a túto skutočnosť dokladujú pri zápise predložením  maturitného vysvedčenia.

 

  1. Uchádzač doručí prihlášku na štúdium do 31. 5. 2023, v osobitných prípadoch do 31. 8. 2023.Zápis na štúdium sa uskutoční v dňoch 13. – 15. júna 2023, v osobitných prípadoch bude termín zápisu určený individuálne.

 

Kritériom prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov a akceptácia Zmluvy o štúdiu. O výsledku prijímacích pohovorov budú uchádzači písomne informovaní do troch pracovných dní od konania prijímacieho pohovoru.

 

 

 

V Košiciach 20. januára 2022

                                                                                                                            

                                                                                                                                             Ing. Martina Ilišková

                                                                                                                                              riaditeľka školy