SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Kritéria prijímania - denné štúdium - žiaci ZŠ

 

Kritériá pre prijatie na štúdium do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia

pre školský rok 2023/2024

 

Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 bude organizované v súlade s § 62 až §71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z., zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súčasne v súlade s § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a doplnkov.

 

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ekonomicko-technickej, Postupimská 37, Košice po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 20.01.2022 určuje tieto kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na školský rok 2023/2024:

 

 1. V školskom roku 2023/2024 budú otvorené triedy v nasledovných študijných odboroch:

Skupina A – talentové odbory:

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

Skupina B – netalentové odbory:

2682 K mechanik počítačových sietí

3447 K grafik digitálnych médií

 

 1. Termín prijímacíchskúšok pre študijné odbory skupiny A je stanovený nasledovne:
 1. termín 02. máj 2023(utorok),
 2. termín 11. máj 2023 (štvrtok).

 

 1. Termíny prijímacích skúšok skupiny B sú stanovené nasledovne:

1. termín: 04. máj 2023 (štvrtok),

2. termín: 09. máj 2023 (utorok).

 

 1. Prijatie bez prijímacej skúšky bude v prípade, ak uchádzač prihlásený na štúdium splní podmienku dosiahnutia v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy Testovanie 9 v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 %.

 

 1. Kritérium na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je získanie minimálneho počtu 5 bodov z testu v každom predmete.

 

 1. Uchádzači o štúdium odboru skupiny A 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium vykonajú test na overenie špeciálnych zručnostía schopností potrebných na zvládnutie príslušného študijného odboru.

 

 1. V rámci prijímacieho konania môžu uchádzači o štúdium odboru skupiny A získať maximálne 70 bodov:
 • test z anglického jazyka:                                               maximálne 40 bodov,
 • za študijné výsledky na základnej škole budú pridelené body podľa priemerného prospechu uchádzačov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia celkovo za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka podľa stupnice:

                               priemer do 1,5 vrátane 30 bodov                   priemer do 2,75 vrátane    10 bodov

                               priemer do 2,0 vrátane 20 bodov                   priemer nad 2,75                                0 bodov

 

Žiakom, ktorí majú na prihláške v danom roku alebo polroku z určených predmetov uvedené slovné hodnotenie alebo hodnotenie "absolvoval", bude toto hodnotenie nahradené známkou z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou v príslušnom predmete.

 

 1. Uchádzači o štúdium odboru skupiny B vykonajú prijímaciu skúšku písomnou formou. Test bude zameraný na posúdenie predpokladov uchádzača v oblasti slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

 

 1. V rámci prijímacieho konania môžu uchádzači o štúdium odboru skupiny B získať maximálne 92bodov:
 • test z matematiky:                                                           maximálne 18 bodov,
 • test zo slovenského jazyka a literatúry:                     maximálne 44 bodov,
 • za študijné výsledky na základnej škole budú pridelené body podľa priemerného prospechu uchádzačov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia celkovo za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka podľa stupnice:

                               priemer do 1,5 vrátane 30 bodov                   priemer do 2,75 vrátane    10 bodov

                               priemer do 2,0 vrátane 20 bodov                   priemer nad 2,75                                0 bodov

 

Žiakom, ktorí majú na prihláške v danom roku alebo polroku z určených predmetov uvedené slovné hodnotenie alebo hodnotenie "absolvoval", bude toto hodnotenie nahradené známkou z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou v príslušnom predmete.

 

 1. Uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov prijímacej skúšky a študijných výsledkov na základnej škole podľa kritérií pre jednotlivé študijné odbory. Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch sa určí podľa celkového súčtu bodov.

 

 1. V prípade rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý má lepší celkový priemerný prospech vypočítaný zo študijných výsledkov na základnej škole a je úspešným riešiteľom olympiády (1. – 3. miesto), víťazom súťaže súvisiacej so študijným odborom, minimálne v okresnom kole. Uchádzači budú na základe poradia prijímaní do naplnenia kapacity odboru.

 

 1. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priložia k prihláške na štúdium žiadosť o úpravu prijímacích skúšok s dokumentáciou v súlade s platnou legislatívou, nie staršou ako 2 roky.

 

 1. Ak sa prijatý žiak v stanovenom termíne nedostaví na zápis do 1. ročníka, bude mu zrušené rozhodnutie o prijatí na štúdium a uvoľnené miesto bude ponúknuté žiakom, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta.

 

 1. Ak sa na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2023/2024, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušná časť prijímacieho konania neabsolvujú.

 

 1. Riaditeľkaškoly rozhodne o prijatí žiaka na štúdium po zohľadnení uvedených kritérií v zmysle zákonač. 245/2008 Z. z. (školský zákon) 19. mája 2023. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania uverejní v tomto termíne na webovom sídle školy alebo výveske.

 

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľky strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systéme základnej školyEduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je 19. máj 2023.

 

Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí žiaka na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača alebo plnoletý uchádzač odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

16. Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača alebo plnoletý uchádzač, ktorý splnil kritéria prijatia na štúdium a bol na základe rozhodnutia riaditeľky školy prijatý na štúdium do 24. mája 2023 doručí strednej škole Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na študijný odbor, ktorého vzor je zverejnený na www.ssoske.sk. Toto záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole prostredníctvom informačného systému základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na ssos.kosice@gmail.com alebo poštou na Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37, 040 22  Košice alebo do elektronickej schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

potvrdenie-o-nastupe.doc [ 32.5 KB ] 

 

17. Ak vznikne voľné miesto po uchádzačoch, ktorí potvrdili, že nenastúpia na štúdium na škole, bude toto miesto ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi v poradí za predpokladu, že podá zákonný zástupca neplnoletého uchádzača alebo plnoletý uchádzač v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka na štúdium, čím deklaruje pretrvávajúci záujme o štúdium na škole.

 

Kritéria prijímacieho konania prerokovala a schválila pedagogická rada školy 20.01.2022.

 

       

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                             Ing. Martina Ilišková

                                                                                                                                                riaditeľka školy