SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

mps
oa bil
grafik
  Študijné odbory pre žiakov
  ZŠ do 1. ročníka na šk. r. 2024/25:
  Pre absolventov gymnázií a SOŠ:
  GRAFIK digitál. médií- 2 ročné denné štúdium.  Prihlášky prijímame do 31.5.24

  Škola začala svoju činnosť s účinnosťou od 1. septembra 2000 (na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 384/99-45 z roku 1999) ako prvé pomaturitné štúdium študijného odboru obchodná akadémia - bankovníctvo na Slovensku. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania sú v súčasnosti orientované ekonomicko-technickým smerom, čomu zodpovedá aj technické vybevenie odborných učební.  

  Partneri