Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Výchovný poradca

Výchovný poradca: Mgr. Anna Liptáková

 

Výchovný poradca:

 • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí,
 • podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže (pozri stránky: www.prevenciasikanovania.sk, www.bezpecnenainternete.sk, www.hoax.cz),
 • venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so ZPS, nadaným a talentovaným žiakom,
 • poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na VŠ a pri voľbe povolania,
 • organizuje žiakom besedy,
 • zabezpečuje účasť na prezentáciách vysokých škôl (tzv. Deň otvorených dverí),
 • sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.

 

Konzultačné hodiny:

Pondelok        od 8,00 hod. do 10,00 hod.

Štvrtok            od 8,00 hod. do 10,45 hod.

Podľa potreby po osobnom dohovore alebo telefonicky na čísle 055/67 19 300 (sekretariát SŠ).


Koordinátor prevencie

Koordinátor prevencie: Mgr. Silvia Barnová

   

Prevencia drogových závislostí by mala byť súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä:

 • Deklarácie práv dieťaťa,
 • Dohovoru o právach dieťaťa.


Koordinátor prevencie plní úlohy:

 • školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí,
 • v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno - vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno - výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom,
 • monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov školy pri dlhodobom systematickom sledovaní a hodnotení vývinu žiakov ohrozených drogovou závislosťou a inou sociálnou patológiou (delikvencia, šikanovanie, kriminalita, fyzické a psychické týranie),
 • sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa prevenciou,
 • venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladal' zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti,
 • informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcovo činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení, o možnosti ach využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí,
 • v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole a s príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko­-psychologickou poradňou, ktoré poskytujú metodickú pomoc,
 • permanentne sa vzdeláva a zdokonaľuje svoju odbornosť a spôsobilosti koordinovať a plniť úlohy primárnej prevencie v škole.