Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Prijímacie konanie pre žiakov ZŠ do 1. roč.

 

Kritériá pre prijatie na štúdium do 1. ročníka dennej formy

 maturitného štúdia

 pre školský rok 2019/2020

 

 

 1. V školskom roku 2019/2020 budú otvorené triedy s maximálnym počtom žiakov v triede 25 v nasledovných študijných odboroch:

Skupina A:

6317 M 74  obchodná akadémia – bilingválne štúdium

8221 M 11  dizajn – grafický a priestorový dizajn

 

Skupina B:

6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

2682 K  mechanik počítačových sietí

3447 K  grafik digitálnych médií

 

Skupina C:

6323 K  hotelová akadémia

 

 1. Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

 

 1. Ostatní uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov prijímacej skúšky, študijných výsledkov na základnej škole a výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka podľa kritérií pre jednotlivé študijné odbory. Uchádzač môže v prijímacom konaní získať spolu maximálne 70 bodov. Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch sa určí podľa celkového súčtu bodov. V prípade rovnosti bodov budú uchádzači zaradení do poradia na rovnakej úrovni. Uchádzači budú na základe poradia prijímaní do naplnenia kapacity odboru.

 

 1. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priložia k prihláške na štúdium žiadosť                     o úpravu prijímacích skúšok s aktuálnou dokumentáciou v súlade s platnou legislatívou.

 

 1. Maximálny počet bodov za študijné výsledky na ZŠ je 30. Body za študijné výsledky na základnej škole budú pridelené podľa priemerného prospechu uchádzačov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia celkovo za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka podľa stupnice:

priemer do 1,5 vrátane 30 bodov    priemer do 2,75 vrátane    10 bodov

priemer do 2,0 vrátane 20 bodov    priemer nad 2,75                                0 bodov

 

 

 1. Maximálny počet bodov za testovanie žiakov 9. ročníka je 20. Za výsledky celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka sa započítajú body za matematiku a slovenský jazyk a literatúru nasledovne:                 1 bod za každých načatých 10% percent úspešnosti osobitne v každom z predmetov.

 

 1. Uchádzači o štúdium odboru skupiny A 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium vykonajú talentovú skúšku písomnou formou z anglického jazyka. Test bude zameraný na posúdenie predpokladov v jazykovednej oblasti.

V prípade, že uchádzač o štúdium je žiakom 8. ročníka, a teda neabsolvoval testovanie, body za túto časť prijímacej skúšky sa násobia koeficientom 1,67.

Maximálny počet bodov za test je 20.

 

Uchádzači o štúdium odboru skupiny A 8221 M 11 dizajn – grafický a priestorový dizajn vykonajú talentovú skúšku kresbou zátišia a v deň konania skúšky predložia na riaditeľstve školy 5 až 10 vlastných výtvarných prác. Práce majú byť vyhotovené vo formáte A5 až A3 a pripravené ľubovoľnou technikou (kresba, grafika, maľba...). Práce možno odovzdať aj v elektronickej podobe.

Práce posúdi odborná komisia, ktorá udelí maximálne 20 bodov.

Maximálny počet bodov za tieto časti prijímacej skúšky je 20.

 

 1. Uchádzači o štúdium odboru skupiny B vykonajú prijímaciu skúšku písomnou formou. Test bude zameraný na posúdenie predpokladov uchádzača v oblasti slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Maximálny počet bodov za test je 20.

 

 1. Uchádzači o štúdium odboru skupiny C vykonajú prijímaciu skúšku písomnou formou. Test bude  zameraný na posúdenie predpokladov uchádzača v oblasti slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka, resp. cudzieho jazyka, ktorý sa žiak učí na základnej škole (podľa prihlášky na štúdium).

Maximálny počet bodov za test je 20.

 

 1. Termín talentovej skúšky pre študijné odbory skupiny A1. kole prijímacieho konania je stanovený nasledovne:

    27. marec 2019 (streda)

 

 1. Termíny prijímacích skúšok v 1. kole prijímacieho konania sú stanovené nasledovne:

1. termín: 13. máj 2019 (pondelok)

2. termín: 16. máj 2019 (štvrtok)

 

 1. Termín prijímacích skúšok v 2. kole prijímacieho konania je stanovený nasledovne:

18. jún 2019

 

 1. Ak sa prijatý žiak v stanovenom termíne nedostaví na zápis do 1. ročníka, bude mu zrušené rozhodnutie o prijatí na štúdium a uvoľnené miesto bude ponúknuté žiakom, ktorí neboli prijatí v 1. kole prijímacieho konania pre nedostatok miesta.

 

 

 

        V Košiciach dňa 15. januára 2019

 

                                                                                                                                             Mgr. Lenka Prigancová

                                                                                                                                                    riaditeľka školy