Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Platba školného

 

 

Súkromná stredná odborná škola je nezisková organizácia, ktorá všetky získané prostriedky vracia späť do výchovno - vzdelávacieho procesu. Našim cieľom je poskytnúť študentom kvalitné vzdelanie v nadštandardných vzdelávacích podmienkach (odborné učebne).

 

Výška školného študentov denného maturitného štúdia sa odvíja od študijných výsledkov žiaka. Prehodnocuje sa polročne. Škola poskytuje okrem prospechového štipendia aj sociálne štipendium ako aj mimoriadne zľavy školného na základe vzájomnej dohody.

Žiaci s vynikajúcimi študijnými výsledkami majú bezplatné štúdium.

Počas celého štúdia škola poskytuje žiakom aj bezplatné doučovanie formou konzultácií zo všetkých predmetov ako aj kurzy cudzích jazykov so zahraničnými lektormi.

Školné sa platí:
- v hotovosti na SEKRETARIÁTE
- poštovou poukážkou
- bankovým prevodom na účet pobočky VÚB, a.s.:

číslo účtu: SK63 0200 0000 0013 9982 0557 ( VÚB )
var. symbol: rodné číslo
poznámka: MENO a PRIEZVISKO