Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Certifikáty pre študentov

Cisco Certified Networking Associate (CCNA)

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Dňa 13.3.2013 SSOŠ Postupimská 37 podpísala s Technickou univerzitou v Košiciach - fakulta elektrotechniky a informatiky, dekanom prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. a s Podporným centrom pre Cisco Akadémie zastúpeným poradcom pre ASC Ing. Peter Feciľak, PhD. zmluvu o spolupráci pri založení a prevádzke Cisco Akadémie v rámci vzdelávacej iniciatívy spoločnosti CISCO SYSTEMS - "CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM - NetAcad" - na základe toho sa naša škola stala Cisco sieťovou akadémioua ako JEDINÁ stredná škola na Slovensku ponúkame možnosť získať odborné vzdelanie v oblasti informačných a sieťových technológií a získaťmedzinárodne uznávané certifikáty CISCO CCNA Exploration 1 až 4(jedinečná možnosť ako sa stať IT - špecialistom).

 

Certifikát CISCO CCNA má štyri moduly (stupne):

 CCNA1 - základy sieťových technológií

 CCNA2 - smerovacie protokoly a koncepty

 CCNA3 - LAN prepínače a bezdrôtová technológia

 CCNA4 - technológie WAN

Absolventi všetkých štyroch modulov CCNA sa stávajú tzv. "sieťovými architektmi", ktorá umožňuje každodenné prepojenie "siete ľudí". Majú možnosť získať pracovné pozície, ktoré si doteraz nevedeli predstaviť - ide o dôležité pozície medicíny a financií až po odvetvie zábavy alebo aeronautiky.

Viac informácií nájdete na webstránke: http://www.edukurzy.sk/
 


Certifikát KROS

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 ALFA plus - jednoduché účtovníctvo

 OMEGA - podvojné účtovníctvo

 OLYMP - mzdy a personalistika

Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním.

Týmto certifikátom chceme dať našim študentom niečo naviac, aby na profesionálnej úrovni zvládali úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.
 


 

Hewlett - Packard Slovakia a Junior Achievement Slovensko
"Spoločensky zodpovedné podnikanie"

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice      

Pri odbornej príprave študentov škola úzko spolupracuje s organizáciou Junior Achievement Slovensko, n.o. - JASR.Naši študenti sú zapojení do viacerých projektov v oblasti ekonomiky a cestovného ruchu, získavajú praktické skúseností v obchodnej komunikácii a vo všetkých sférach podnikateľskej činnosti. Vedomosti a zručnosti, ktoré získavajú, môžu uplatniť nielen v budúcom povolaní, ale aj v osobnom živote.

Študenti, ktorí sa zapájajú do programov JASR a úspešne absolvujú predpísané testy, obdržia certifikát "Spoločensky zodpovedné podnikanie", vystavený spoločnosťami Junior Achievement Slovensko, n.o. a Hewlett - Packard Slovakia. Pre budúcich zamestnávateľov je certifikát dôkazom o kvalite vedomostí našich absolventov v oblasti podnikania.

Škola úspešne spolupracuje s Junior Achievement Slovensko a umožňuje žiakom získať ďalšie certifikáty:

 Podnikanie v cestovnom ruchu
 Aplikovaná ekonómia
 Etický globálny program
 Kvalitní v škole – úspešní v živote

Získané vedomosti a poznatky v oblasti podnikania môžu študenti uplatniť v budúcom povolaní.