SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Uplatnenie

5 - ročné bilingválne stredoškolské štúdium pre absolventov 8. a 9. ročníka ZŠ
2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ

3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

 

5 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov 8. a 9. ročníka ZŠ 

Absolvent študijného odboru Obchodná akadémia – bilingválne štúdium je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Absolvent bude schopný plynulo komunikovať v cudzom jazyku v bežnom spoločenskom a obchodnom styku. Bude ovládať cudzí jazyk ústne a písomne, získa vedomosti z reálií krajín hovoriacich v danom cudzom jazyku. Tieto základné jazykové vedomosti budú rozšírené na odborné znalosti v cudzom jazyku tak, aby bol pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov, ako aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách v materinskom aj v cudzom jazyku.Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činnosti musí mať absolvent široký odborný profil doplnený primeraným všeobecným vzdelaním. Má byť schopný aplikovať získané vedomosti v praxi, logicky mysliaci, v príbuzných odboroch činnosti byť adaptabilný, schopný pracovať samostatne aj v tíme, trvale sa zaujímať o ekonomický vývoj doma i v zahraničí, sústavne sa vzdelávať a sledovať odbornú ekonomickú literatúru domácu aj zahraničnú a komunikovať s cudzincami.

 


2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a bankovníctvo

  • vykonávať ekonomické činnosti vo všetkých typoch organizácií spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, marketingu, manažmentu, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia ...
  • zvládnutie odborných predmetov v oblasti organizácie bankovníctva, bankových operácií a peňažného obehu, vnútornej ekonomiky bánk a peňažných ústavov, medzinárodného platobného a zúčtovacieho styku, aktívneho ovládania výpočtovej techniky ...
  • získanie vzdelania, ktoré umožní absolventovi vykonávať ekonomické činnosti vo všetkých typoch organizácií, nielen v peňažných ústavoch a bankách, uplatniť sa vo všetkých formách podnikania v tuzemsku a v styku so zahraničím.

3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium pre dospelých so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a bankovníctvo

  • vykonávať ekonomické činnosti vo všetkých typoch organizácií spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, marketingu, manažmentu, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia ...
  • zvládnutie odborných predmetov v oblasti organizácie bankovníctva, bankových operácií a peňažného obehu, vnútornej ekonomiky bánk a peňažných ústavov, medzinárodného platobného a zúčtovacieho styku, aktívneho ovládania výpočtovej techniky ...
  • získanie vzdelania, ktoré umožní absolventovi vykonávať ekonomické činnosti vo všetkých typoch organizácií, nielen v peňažných ústavoch a bankách, uplatniť sa vo všetkých formách podnikania v tuzemsku a v styku so zahraničím.

Naše zmluvné pracoviská: Doubletree by Hilton Košice, Hotel Yasmin Košice, Gloria Palac Košice.