SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Náplň štúdia

5 - ročné bilingválne stredoškolské štúdium aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ
4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ

2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov gymnázií a SOŠ

3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium (maturita pre dospelých)

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


5 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ - aj pre absolventov 8. ročníka

so zameraním na bankovníctvo a internetový marketing

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Čo ťa čaká v priebehu štúdia:

1. ročník štúdia = intenzívna jazyková príprava = možnosť štúdia aj pre úplných začiatočníkov !

triedy: anglická
druhý cudzí jazyk: španielčina
možnosť štúdia aj tretieho cudzieho jazyka v rámci záujmových krúžkov.

Študenti odboru bilingválna obchodná akadémia nadobudnú vedomosti z oblasti ekonomiky, marketingu, manažmentu a účtovníctva aj v anglickom jazyku, čo im umožní lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Absolventi tohto odboru budú pripravení absolvovať pohovory v anglickom jazyku a uchádzať sa o pozície ekonomického zamerania. 

Popri štúdiu žiaci zábavnou formou rozširujú verbálne znalosti anglického jazyka aktívnymi situačnými hrami, pravidelnými návštevami anglických divadelných predstavení, sledovaním orig. anglických a amerických filmov, čítaním a rozborom literárnych diel v anglickom jazyku, záujmovými programami v cudzom jazyku, exkurzie a iné.

Žiaci SSOŠ Postupimskej 37  odboru Obchodná akadémia – bilingválne štúdium majú možnosť vykonať odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1 v poslednom ročníku ich štúdia.

Výučba účtovníctva prebieha v softvére KROS ( Alfa - jednoduché účtovníctvo, Omega - podvojné účtovníctvo, Olymp - mzdy a personalistika).
 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Učebný plán štúdia pružne reaguje na zmeny v ekonomike, bankovníctve, vo fiškálnej politike štátu, v daňovej legislatíve a na vývoj dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch na trhu práce v príslušnom regióne zaradením špecifických odborných predmetov.

 

Typ a charakter získaného vzdelania vzhľadom na obsah, metódy a formy štúdia vytvára predpoklady aj pre samostatné podnikateľské aktivity absolventa v oblasti finančného poradenstva a účtovníctva.

Výučba odborných a ekonomických predmetov prebieha v  moderných počítačových laboratóriach vybavených špičkovou technológiou a výučbovými softvérami.

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice


 

Certifikát KROS pre študentov (certifikačná skúška nie je spoplatnená)

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika

http://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Týmto certifikátom chceme dať našim študentom niečo naviac, aby na profesionálnej úrovni zvládali úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.

Škola ponúka pre žiakov možnosti získania ďalších certifikátov:

 • Spoločensky zodpovedné podnikanie, ktoré udeľuje spoločnosť Hewlett Packard (USA) v spolupráci s Junior Achievement Slovensko (JASR)
 • Podnikanie v cestovnom ruchu
 • Aplikovaná ekonómia
 • Etický globálny program
 • Kvalitní v škole - úspešní v živote
 • Certifikát o absolvovaní barmanského a baristického kurzu
 • Medzinárodne uznávaný certifikát Cisco CCNA 1 až 4 (IT špecialista)

4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a bankovníctvo

 

Čo Vás čaká:

 • Rodinná atmosféra v príjemnom prostredí privátnej školy
 • Malé počty žiakov v triedach umožňuje individuálny prístup k žiakovi
 • Odborné učebne vybavené špičkovou technológiou
 • Moderné bezstresové vyučovacie metódy
 • Kvalita vyučovacieho procesu sa odzrkadľuje na úspešnom absolvovaní maturitných skúšok našich žiakov a na vysokom počte prijatých žiakov na VŠ.

 

Škola hrou - "Cvičná firma" - je špeciálna učebňa, v ktorom sa simuluje skutočné prostredie firmy. Žiaci sa naučia ako založiť a viesť vlastnú firmu. Oddelenia cvičnej firmy:

 • Riaditeľ
 • Sekretariát
 • Personálne oddelenie
 • Právne oddelenie
 • Marketingové a právne oddelenie
 • Ekonomické oddelenie - učtáreň

Týmto spôsobom získate odborné vedomosti a praktické zručnosti potrebné do života, s cieľom stať sa úspešným vo všetkých oblastiach podnikania.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

Certifikát KROS pre študentov (certifikačná skúška nie je spoplatnená)

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika

http://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Týmto certifikátom chceme dať našim študentom niečo naviac, aby na profesionálnej úrovni zvládali úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.

 


2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a bankovníctvo

ODBORNÉ PREDMETY štúdia: ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenia, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, ekonomické cvičenia, spoločenská komunikácia, cvičná firma, sociológia a komunikácia, marketing, manažment, bankovníctvo, výchova k podnikaniu, prax.

 

Certifikát KROS pre študentov (certifikačná skúška nie je spoplatnená)

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika

http://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Študent na profesionálnej úrovni zvláda úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.

 


3 - ročné stredoškolské nadstavbové štúdium so zameraním na všeobecnú ekonomiku, finančníctvo a bankovníctvo (maturita pre dospelých)

Variácie spôsobu diaľkového štúdia:

 • Variant A: jedenkrát týždenne v popoludňajších hodinách
 • Variant B: dvakrát mesačne (v sobotu celodenná výuka)

ODBORNÉ PREDMETY:

ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, hospodárska geografia, administratíva a korešpondencia, administratívne cvičenie, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právo, tovaroznalectvo, ekonomické cvičenia, spoločenská komunikácia, cvičná firma, sociológia a komunikácia, marketing, manažment, bankovníctvo, výchova k podnikaniu, prax

Certifikát KROS pre študentov (certifikačná skúška nie je spoplatnená)

KROS a.s., je úspešná slovenská softvérová firma zaoberajúca sa vývojom a predajom ekonomického softvéru:

 • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
 • OMEGA - podvojné účtovníctvo
 • OLYMP - mzdy a personalistika

http://www.ssoske.sk/photos/original/1408950043-kros.jpgCertifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v danom programe. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Študent na profesionálnej úrovni zvláda úkony súvisiace s jednoduchým a podvojným účtovníctvom a taktiež úkony v oblasti miezd a personalistiky a tým im pomôcť ľahšie sa zamestnať.