SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Kritéria prijímania - externé štúdium

 

Kritéria prijímania na večernú formu maturitného štúdia

pre školský rok 2021/2022

 

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ekonomicko-technickej, Postupimská 37 v Košiciach v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmen ea doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 21. 01. 2021 a so súhlasom zriaďovateľa školy určuje tieto kritéria prijímacieho konania pre študentov do 1. ročníka maturitného štúdia večernou formou na školský rok 2021/2022:

 

  1. V školskom roku 2021/2022 bude otvorená jedna trieda študijného odboru 6317 M obchodná akadémia s maximálnym počtom žiakov 25.

 

  1. Na maturitné štúdium vo večernej forme budú uchádzači, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie (absolventi ZŠ) a túto skutočnosť dokladujú vysvedčením z 9. ročníka ZŠ, prijatí do 1. ročníka bez prijímacích skúšok.

 

  1. Uchádzači, ktorí získali stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou (absolventi SOU) a túto skutočnosť dokladujú výučným listom alebo vysvedčením o záverečnej skúške, budú prijatí do 2. ročníka štúdia bez prijímacích skúšok a rozdielových skúšok. Učebný plán príslušného školského vzdelávacieho programu pre týchto uchádzačov je upravený tak, že absolvovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov s výnimkou slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov, matematiky a informatiky je im uznané z predchádzajúceho štúdia.

 

  1. Uchádzač doručí prihlášku na štúdium do 31. 5. 2021, v osobitných prípadoch do 31. 8. 2021. Zápis na štúdium sa uskutoční v dňoch 15. – 17. júna 2021, v osobitných prípadoch bude termín zápisu určený individuálne.

 

Kritériom prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov a akceptácia Zmluvy o štúdiu. O výsledku prijímacích pohovorov budú uchádzači písomne informovaní do troch pracovných dní od konania prijímacieho pohovoru.

 

 

 

 

 

V Košiciach 15. februára 2021

                                                                                                                            

                                                                                                                                             Ing. Martina Ilišková

                                                                                                                                              riaditeľka školy