SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Kritéria prijímania - denné štúdium

 

Kritériá pre prijatie na štúdium do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia

pre školský rok 2021/2022

 

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy ekonomicko-technickej, Postupimská37 v Košiciach v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 105 školského zákona a § 10 Vyhlášky MŠVVaŠ SRč. 65/2015 o stredných školách, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 25. 01. 2021 a so súhlasom zriaďovateľa v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 04.01.2021 a Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 26.01.2021 určuje tieto kritériáprijímacieho konania do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na školský rok 2021/2022:

 

 1. V školskom roku 2021/2022 budú otvorené triedy v nasledovných študijných odboroch:

Skupina A:

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium

 

Skupina B:

2682 K mechanik počítačových sietí

3447 K grafik digitálnych médií

 

 1. Termín talentovej skúšky pre študijné odbory skupiny A je stanovený nasledovne:

              1. termín 05. máj 2021 (streda)

              2. termín 12. máj 2021 (streda).

 

 1. Termíny prijímacích skúšok skupiny B sú stanovené nasledovne:

1. termín: 03. máj 2021 (pondelok)

2. termín: 10. máj 2021 (pondelok).

 

 1. Uchádzači o štúdium odboru skupiny A 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium vykonajú test na overenie špeciálnych zručností a schopností potrebných na zvládnutie príslušného študijného odboru.

 

 1. V rámci prijímacieho konania môžu uchádzači o štúdium odboru skupiny A získať maximálne 60 bodov:
 • test z anglického jazyka:                                               maximálne 30 bodov,
 • za študijné výsledky na základnej škole budú pridelené body podľa priemerného prospechu uchádzačov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia celkovo za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka podľa stupnice:

                               priemer do 1,5 vrátane 30 bodov                   priemer do 2,75 vrátane    10 bodov

                               priemer do 2,0 vrátane 20 bodov                   priemer nad 2,75                                0 bodov

 

 1. Uchádzači o štúdium odboru skupiny B vykonajú prijímaciu skúšku písomnou formou. Test bude zameraný na posúdenie predpokladov uchádzača v oblasti slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

 

 

 1. V rámci prijímacieho konania môžu uchádzači o štúdium odboru skupiny B získať maximálne 92 bodov:
 • test z matematiky:                                                           maximálne 18 bodov,
 • test zo slovenského jazyka a literatúry:                     maximálne 44 bodov,
 • za študijné výsledky na základnej škole budú pridelené body podľa priemerného prospechu uchádzačov z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia celkovo za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka podľa stupnice:

                               priemer do 1,5 vrátane 30 bodov                   priemer do 2,75 vrátane    10 bodov

                               priemer do 2,0 vrátane 20 bodov                   priemer nad 2,75                                0 bodov

 

 1. Uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov prijímacej skúšky a študijných výsledkov na základnej škole podľa kritérií pre jednotlivé študijné odbory. Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch sa určí podľa celkového súčtu bodov.

 

 1. V prípade rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý má lepší celkový priemerný prospech vypočítaný zo študijných výsledkov na základnej škole a je úspešným riešiteľom olympiády (1. – 3. miesto), víťazov súťaže súvisiacej so študijným odborom, minimálne v okresnom kole. Uchádzači budú na základe poradia prijímaní do naplnenia kapacity odboru.

 

 1. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priložia k prihláške na štúdium žiadosť o úpravu prijímacích skúšok s aktuálnou dokumentáciou v súlade s platnou legislatívou.

 

 1. Ak sa prijatý žiak v stanovenom termíne nedostaví na zápis do 1. ročníka, bude mu zrušené rozhodnutie o prijatí na štúdium a uvoľnené miesto bude ponúknuté žiakom, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta.

 

 1. Ak sa na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušná časť prijímacieho konania neabsolvujú.

 

 1. Riaditeľka školy bude rozhodovať o prijatí žiaka na štúdium po zohľadnení uvedených kritérií v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v termíne do 20. mája 2021. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania uverejní v tomto termíne na webovom sídle školy alebo výveske.

 

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľky strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systéme základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

 

Proti rozhodnutiu riaditeľky sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača alebo plnoletý uchádzač odvolať v lehote do piatich kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva v riaditeľni školy.

 

 1. Zákonný zástupca maloletého uchádzača alebo plnoletý uchádzač, ktorý splnil kritéria prijatia na štúdium a bol na základe rozhodnutia riaditeľky školy prijatý na štúdium do 25. mája 2021 doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je zverejnený na www.ssoske.sk. Toto záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na ssos.kosice@gmail.com alebo poštou na Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37, 040 22  Košice alebo do elektronickej schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

           ZÁVÄZNÉ POTVRDENIE o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium >>>>zavazne-potvrdenie-o-nastupeni_nenastupeni-na-studium.pdf [ 77.43 KB ]

 1. V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10124:1-A1810 z 26. 01. 2021 Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednú školu do 25. mája 2021, riaditeľka školy príjme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa odvolal v súlade s § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.

 

 

 

 

 

        V Košiciach 15. februára 2021

 

                                                                                                                                             Ing. Martina Ilišková

                                                                                                                                                riaditeľka školy